FAKULTNÍ KOLO SVOČ 2004
FAST VŠB-TU OSTRAVA


Úvodní informace

Garantem fakultního kola studentské vědecké odborné činnosti 2004 je děkan Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, Doc.Ing.Alois Materna, CSc., MBA.

Partneři soutěže:

Skanska   ŽS Brno  
Tchas   Unigeo  
Seko   Konstrukce  Organizační zabezpečení:


Termíny a místnost konání soutěže:


Rozsah a forma prací:

Rozsah jednotlivých prací je omezen maximálně na 20 stran textu + přílohy. Přílohy (výkresy, tabulky, grafy) musí být součástí dokumentu, ne pouze přiložené v souboru. Na videopřílohy budou hypertextové odkazy přímo z dokumentu.
Práce bude mít titulní stranu (návrh titulní strany je uveden ve vzoru SVOČ práce). V úvodu práce bude anotace uvedená v anglickém a v mateřském jazyce (slovensky nebo česky) v rozsahu max 20 řádků.
Práce budou předány dvojí formou :
1. e-mailem na adresu svoc.fast@vsb.cz nebo na CD-ROM (disketě) pro následnou publikaci multimediální formou a na internetu. Text bude psán v MICROSOFT WORD ver. 97, 2000 nebo XP, font ARIAL, velikost 12, řádkování jednoduché s vloženými fotografiemi a obrázky v textu. Nadpisy ve velikosti 14, bold, na nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, text začíná odstavcem s předsazením 1,25.
2. formou dvou exemplářů výtisků v kroužkové vazbě.
Text bude napsán v MICROSOFT WORD ver. 97, 2000 nebo XP, font ARIAL, velikost 12, řádkování jednoduché s vloženými fotografiemi a obrázky v textu. Nadpisy ve velikosti 14, bold, na nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, text začíná odstavcem s předsazením 1,25. Pokud práce bude obsahovat výkresové přílohy, pak tyto budou odevzdány vytištěné rovněž ve dvou exemplářích jako příloha vlastní práce.


Rozdělení podle sekcí:

SEKCE I. INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE Ing. Karel Kubečka
SEKCE II. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Ing. B. Vojvodíková, Ph.D.
SEKCE III. STAVEBNÍ HMOTY Ing. Martin Vavro, Ph.D.
SEKCE IV. GEOTECHNIKA Dr. Ing. Hynek Lahuta
SEKCE V. POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Ing. Filip Čmiel
SEKCE VI. TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV Ing. Petra Tymová
SEKCE VII. DOPRAVNÍ STAVBY A GEODÉZIE Ing. Ivana Mahdalová
SEKCE VIII. STAVEBNÍ MECHANIKA Ing. Petr KonečnýPodmínky odměňování:


Otázka sponzorů – projednání s vyhlašovatelem soutěže. Jakou formou, zda pouze pro sekce, procentní účast sekce/SVOČ, jiná varianta.


Předchozí kola:


Katedrální stránky SVOČ:


Zobrazit textovou verzi  | Zobrazit grafickou verzi  |  Úvodní stránka  |  Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Připomínky a návrhy adresujte na e-mail: svoc.fast@vsb.cz
Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava © 2004
Webovský počítadlo