6 Architektura a stavitelství antického řecka

Cíle kapitoly

 1. Dozvíte se co jsou sloupové řády řeckého stavitelství

 2. Seznámíte se s vývojem půdorysného řešení řeckých antických chrámů

 3. Osvěžíte si stručnou historii Antického Řecka

 4. Seznámíte se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami

 5. Seznámíte se s charakteristickými znaky řeckého antického stavitelství

Rychlý náhled do kapitoly

V této kapitole je nejdůležitější pochopit vývoj půdorysného řešení řeckého antického chrámu, vývoj a rozdíly v nejtypičtější architrávové soustavě antického Řecka – sloupových řádech.


čas potřebný ke studiu

Na tuto kapitolu si rezervujte dvě výukové hodiny.


klíčová slova

Abakus, agora, architráv, dřík, hlavice, In antis, kladí, patka, peripteros, propylaje, propylos, římsa, sloupový řád dórský, sloupový řád iónský, sloupový řád korintský, vlys,

6.1 Časová osa

11. až 1.stol.př.n.l. - Řecko, pobřeží Malé Asie, ostrovy v Egejském moři:

 • PROTOGEOMETRICKÁ doba 11.-10. stol.př.n.l.

 • GEOMETRICKÁ doba 9.-8. stol.př.n.l.

 • ARCHAICKÁ doba 8.-6. stol.př.n.l.

 • KLASICKÁ doba 5.-4. stol.př.n.l.

 • HELÉNISTICKÁ doba 3.-1. stol.př.n.l.

6.2 Historické souvislosti

Historické souvislosti:

 • Protogeometrická doba je charakterizována ornamentálním stylem ve vázovém malířství

 • Geometrická doba je charakterizována ornamentálním stylem ve vázovém malířství

 • v archaické období byl dokončen rozpad rodové společnosti, je to rané období řecké atiky - městské státy (Sparta, Athény, aj.). V roce 776 př.n.l. jsou uspořádány první olympijské hry. Dochází k velké řecké kolonizaci (Malá Asie, Černomoří, Jižní Itálie, Sicílie, jih Francie, Egypt, Kypr)

 • počátek klasického období je charakterizován povstáním maloasijských Řeků proti perské moci, která se tlačila západním směrem a polovině 6.stol.př.n.l. ovládla celý Přední východ (Kyros II.). První porážka Peršanů v bitvě u Marathónu a velké vítězství Řeků v bitvách u Salaminy (480 př.n.l.), Plataje a Mykalé (479 př.n.l.), v roce 449 př.n.l. uzavření Kalliova míru a konec Perského nebezpečí. Vrcholné období řecké atiky - demokratický způsob vlády obcí (Athénská demokracie – tzv.“přímá demokracie“)

 • pozdní období řecké atiky - vláda Alexander Makedónský (Veliký) v letech 336 až 323 př.n.l., úpadek řecké polis

6.3 Druhy staveb

6.3.1 Chrám řecký

krépidoma (třístupňová podezdívka), vnější sloupořadí, které většinou vytvářelo ochoz (peristylos), uzavřený vnitřní prostor, tvořený předsíní (pronáos), vlastní celou (náos) a popř. i zadní síní (epináos). Obvyklá orientace – hlavní průčelí na východ.

Dělení podle půdorysu:


 • in antis

 • prostylos

 • amfiprostylos

 • peripteros

 • pseudoperipteros (místo sloupů polosloupy)

 • dipteros

 • pseudodipteros (místo sloupů polosloupy)

 • monopteros

k zamyšlení

Všimněte si postupného vývoje půdorysného řešení antických řeckých chrámů!


Dělení podle počtu sloupů v průčelí:

 • distylos

 • tetrastylos

 • pentastylos (vyjímečně)

 • hexastylos

 • septastylos (vyjímečně)

 • oktastylos

 • nonastylos (vyjímečně)

 • dekastylos

6.3.2 Hlavní veřejné budovy

 • Agora (shromaždiště) a kolem ní:

 • Búleutérion - poradní síň ,

 • Prytaneion – shromáždění členů městské rady,

 • Ekklésiastérion - budova pro veřejné shromáždění lidu,

 • Stoa – reprezentační, úřední i obchodní prostor do ulice

6.3.3 Ostatní veřejné budovy

 • Oltáře

 • Pokladnice

 • Propylaje - monumentální vstup

 • Divadlo

 • Ódeion – recitační a hudební produkce, někdy též k soudnímu řízení

 • Gymnasion – k tělesnému cvičení

 • Hippodrom – závodiště pro jízdu koňmo a na vozech

 • Stadio - upravená běžecká dráha (dromos) se stupňovitě stoupajícím hledištěm

 • Enneakrunos – budova kryjící pramen

6.3.4 Obytné budovy

 • Dům řecký archaický (bytná místnost pro muže - andron, pro ženy - gynaikonitis a skladištní komory uspořádány kolem vnitřního dvorku - aulé).

 • Klasický dům řecký - rozdělen na dvě části, každá kolem vlastního peristylu, a to na mužskou část - andron, andronitis, užívanou též jako přijímací místnost a část ženskou - gynaikonitis, neoficiální prostor pro rodinný život hrobky

6.3.5 Opevnění

kamenné hradby kolem měst s cimbuřím a věžemi. Kolem přístavů hráze s řetězy6.3.6 Pohřební architektura

 • Mohyly

 • skalní hroby

 • mauzolea

 • pomníky

6.3.7 Inženýrské stavby

 • Silnice

 • Mosty

 • Kanalizace

 • majáky

6.4 Charakteristické znaky

 • Kánonická estetika (míra, harmonie, eurytmie) - realistická a ideální

 • Požívání kánonu a modulu

 • Půdorys antického chrámu

 • Dokonale propracovaný architrávový systém

 • Dokonale vyjádření působení sil v tvarosloví

 • Postupně důraz na odlehčení stavby sloupořadím

 • Sloupové antické řády

6.4.1 Dórský sloupový řád (mužský)

 • Dvojdílný sloup: kanelovaný dřík, hlavice sestává z krčku, echinu a abaku

 • Trojdílné kladí: hladký architráv, vlys členěný na triglyfy a metopy, římsa s mutuly

6.4.2 Iónský sloupový řád (ženský)

attickoiónský a asijskoiónský sloupový řád

 • Trojdílný sloup (někdy nahrazen karyatidou): patka obyčejně ze tří částí, kanelovaný dřík s otupenými hranami, hlavice sestává z echinu, balteu, abaku. a krčku

 • Trojdílné kladí: trojdílný architráv s kymatem, vlys nečleněný, římsa se zubořezem (Dvojdílné kladí: trojdílný architráv s kymatem, římsa se zubořezem

6.4.3 Korintský řád

 • Trojdílný sloup: patka obyčejně ze tří částí, kanelovaný dřík s otupenými hranami, hlavice sestává z komolého kužele s použitím akantových listů ve 2-3 řadách, nárožních akant s volutami a konkávního abaku

 • Trojdílné kladí: dvoj-trojdílný architráv s římsou, vlys rovný kymovitě vylehčený, silně vyložená římsa se zubořezem

Důležité!

Všimněte si hlavních rozdílů ve tvarování jednotlivých sloupových řádů!


6.5 Stavební materiál

6.5.1 Dřevo

původně sloupy a stropy i monumentálních staveb, později obklady


6.5.2 Kámen

od 6.stol.př.n.l. převážil u veřejných staveb na všechny konstrukce. V helénistické době obklady z mramoru


6.5.3 Hlína

cihly nepálené i pálené


6.5.4 Štuk

omítání dřevěných někdy i kamenných sloupů


6.5.5 Terakota

střešní tašky, dlažby


6.5.6 Zlatý plech

v Helénistické době obklady


6.5.7 Sklo

v Helénistické době obklady


6.6 Konstrukce

6.6.1 Svislé nosné konstrukce

 • ZDIVO – cihelné zdivo a kamenné zdivo

 • LOMOVÉ ZDIVO – použití převážně na základy

 • KVÁDROVANÉ ZDIVO – na sucho spojované skobami. Použití převážně na krepidomy

 • ŘÁDKOVÉ ZDIVO – použití u běžných staveb

 • ZDIVO Z JEDNOTNÝCH BLOKŮ – použití u významných staveb

 • ZDIVO Z POLYGONÁLNÍCH BLOKŮ – použití u hradeb

 • ZDIVO SMÍŠENÉ (opus mixtum) – líc z kvádrů, vnitřek z lomového kamene

 • SLOUPY– zpočátku dřevěné oštukované, později kamenné z válcových tamburů. Trojdílnost sloupu - patka, dřík a hlavice s abakem (mimo dórský sloup - bez patky).

6.6.2 Vodorovné nosné konstrukce

 • KLENBY – málo používané. Znali přečnělkové klenby (nepravé) i pravé valené

 • STROPY DŘEVĚNÉ - pro běžné stavby

 • STROPY KAMENNÉ - významné stavby - kamenné kazetové stropy (kalymny a strotery.

6.6.3 Šikmé nosné konstrukce

 • KROVY – převážně dřevěné s kamennou nebo terakotovou střešní krytinou

6.7 Teorie

 • Předpokládají se teoretické spisy - nedoloženo

 • Vědecké základy - geometre (Eukleidés), mechanika (Archimédés), filosofie a přírodověda (Aristotelés)

6.8 Urbanismus

 • Kultovním centrem města Akropolis (původně opevněné sídlo panovníka), kulturním a společenským centrem agorá. (gr68a, gr68b)

obr.gr68a obr.gr68a

obr.gr68b obr.gr68b

 • Šachovnicové uspořádání městských ulic - hippodamický systém, ulice se stala jedním ze základních kompozičních prvků

6.9 Významné stavby (některé)

 • pokladnice ATÉŇANŮ (Delfy). Svatyně pro uložení pokladů federace. Jádrem je mykénský megaron (obr.gr001)

obr.gr001 obr.gr001

 • Apolónův chrám v Korintu (6.stol.př.n.l.) – dórský sloh (obr.gr002, obr.gr002a)

obr.gr002 obr.gr002

obr.gr002a obr.gr002a

 • Poseidonův chrám na mysu Súnion (444-440 př.n.l.) – peripteros, (chrám obklopený sloupořadím ze všech stran – iónské vlivy) (obr.gr003)

obr.gr003 obr.gr003

 • Propylaje (monumentální vstup) athénské Akropole (437-432 př.n.l.) – Mnesikles – iónský sloh, štíhlé kanelované sloupy, patka, hlavice vybíhají do dvou volut a vlys má bohatou sochařskou výzdobu (obr.gr004)

obr.gr004 obr.gr004


 • PARTENÓN (447-432 př.n.l.) Architekti Iktinos a Kallikrates. Pentelikonský mramor. Nejvýznamnější řecký chrám. Nejdokonalejší klasická architektura. Umístění sochy Athény Partenos. (obr.gr005)

obr.gr005 obr.gr005

 • Erechtheion v Aténách (421-406 př.n.l.) – iónský řád, asymetrické řešení (obr.gr006)

obr.gr006 obr.gr006

 • Tolos Athény Pronaie v Delfách (4.stol.př.n.l.) – v Řecku ne častý typ (obr.gr007)

obr.gr007 obr.gr007

samostatný úkol (někdy je vhodné číslovat)

 1. Nakreslete si schématicky dórský sloupový řád

 2. Nakreslete si schématicky iónský sloupový řád

 3. Nakreslete si schématicky korintský sloupový řád

 4. Nakreslete si schématicky půdorys chrámu in antis

 5. Nakreslete si schématicky půdorys chrámu in prostylos

 6. Nakreslete si schématicky půdorys chrámu in peropteros

shrnutí kapitoly

Dozvěděli jste se co jsou sloupové řády řeckého stavitelství. Seznámili jste se s vývojem půdorysného řešení řeckých antických chrámů. Osvěžili jste si stručně historii Antického Řecka. Seznámili jste se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami. Seznámili jste se s charakteristickými znaky řeckého antického stavitelství

KRESBY A FOTOGRAFIE:

 • fotografie

www.lookingatbuildings.org.uk , www.en.wikipedie.org , www.pl.wikipedie.org ,

www.fr.wikipedie.org , www.macalaster.edu , www.mlahanas.de , http://sights.seindal.dk/ ,


*********

Vytisknout | Nahoru  ^