13 Architektura a stavitelství gotiky

Cíle kapitoly

 • Dozvíte se co je to vyvinutý opěrný systém

 • Osvěžíte si stručnou historii gotiky

 • Seznámíte se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami

 •    Seznámíte se s charakteristickými znaky stavitelství gotiky

Rychlý náhled do kapitoly

V této kapitole je důležitý odklon od horizontální architektury románského slohu k vertikalizmu a tím de facto ke vzniku skeletového systému, vývoj oblouku k oblouku lomenému, konstrukce katedrál s vyvinutým opěrným systémem.


čas potřebný ke studiu

Na tuto kapitolu si rezervujte dvě vyučovací hodiny.


klíčová slova

Gotická bazilika, katedrála, lomený oblouk, klenba křížová, opěrný systém, zdivo kamenné


13.1 Časová osa

 1. 12. – 14.stol. vznik a vývoj ve Francii, hlavně ve střední Francii v Ile-de-France

 2. Za první gotickou stavbu lze považovat chrám Saint Denis v Paříži (1150)

 3. Od 1230 je k nám importována cisterciány (řád specializující se na stav. činnost) z Burgundska

13.2 Historické souvislosti

V Evropě dochází ke konsolidaci politických poměrů, státní útvary byly upevněny, plně se rozvinuly feudální výrobní vztahy. V období vlády císaře Karla IV. (1347-78) došlo k jakési rovnováze mezi mocí církevní a světskou. Raný a vrcholný středověk poznamenal rovněž rozvoj národních monarchií, sjednocení Španělska, objevení Ameriky (1492), křížové výpravy do Svaté země, atd. Hlavně ve městech se rozvinul obchod, peněžnictví a řemeslná výroba.

Pozvolný přechod mezi románským slohem a gotiku a postupně z horizontálního členění na vertikální, z masivní konstrukce stěnové na kostrovou. Italští humanisté ji nazývali barbarskou, pro ně to byl styl severských Gótů.


13.3 Druhy staveb

13.3.1 Náboženské stavby

 • gotické baziliky

 • později sálové chrámy

 • katedrály (min. tři nebo více lodí, vyvinutý opěrný systém a věnec kaplí okolo kněžiště)

 • malé kostelíky

 • kláštery – uzavřená skupina budov k bydlení s kostelem

 • výjimečně centrální stavby

13.3.2 Obytné stavby

 • Hrady

 • tvrze (věž s podsebitím, palác, kaple a opevnění se vstupní branou)

 • městské obytné budovy (do úzkých uliček otočené domovní štíty, často arkýře, v přízemí později mázhaus, dvory)

 • městské paláce

13.3.3 Městské stavby

 • Radnice

 • Školy

 • Špitály

 • Starobince

 • Zbrojnice

 • Lázně

 • Sýpky

 • Mlýny (za hradbami)

13.3.4 Inženýrské stavby

 • Mosty (Karlův most v Praze od 1357 do poč.15.stol.)

 • Kašny

 • Hráze

 • Náhony

 • Studně

 • Vodárenské věže

 • Komunikace, apod.

13.3.5 Opevnění měst

 • Hradby - několik pásem zdí oddělených parkánem

 • Vodní příkopy, padací mosty, vlčí jámy

 • Bašty, věže, flankovací věže

13.4 Charakteristické znaky

 • VERTIKALIZMUS – členění nosného systému do vertikál, vyvinutý opěrný systém

 • Vyvinutý opěrný systém

 • OKNA - lomená okna zdobená kružbou, u světských staveb rovná nadpraží

 • PORTÁL - vývoj z románského ustupujícího, lomená archivolta s vloženým tympanonem nebo kružbou, u světských staveb menší portály rovné nadpraží

 • KLENBA – křížová žebrová klenba - lomený oblouk

 • FASÁDA - armování zdiva z lomového kamene i zdiva (zesilování rohů opracovanými kvádry), domovní štíty – vysoké, později bohatě členěné

 • KAMENICKÉ DETAILY – ozdoby opěrného systému (fiály, lilie, křížová kytka, poupě, krab, chrlič, konzola, baldachýn), výzdoba tympanonů a ostění, výzdoba klenebných žeber

Důležité!

Důkladně si prostudujte princip vyvinutého opěrného systému!


13.5 Stavební materiál

13.5.1 Dřevo

krovy, zastropení, střešní krytina – šindele, hrázděné zdivo v kombinaci s cihlami


13.5.2 Kámen

základní materiál (stěny, sloupy, pilíře, klenby) – tesaný i lomový (s omítkou) , střešní krytina - břidlice


13.5.3 Hlína

cihly (u nás oblastně, běžně severní státy Evropy, Německo a Polsko - stěny, klenby), pálené tašky


13.5.4 Omítka a malta

zdění, v interiérech omítka na kamenné zdivo


13.5.5 Sklo

okna, vitráže


13.5.6 Kovy

olovo jako pojivo u subtilních konstrukcí, železo ve tvaru hmoždinek na spojování kamene


13.6 Konstrukce

13.6.1 Svislé nosné konstrukce

 • ZDIVO – kamenné (u chrámů spíše výplňové)

  • SLOUPY a PILÍŘE – hranolové pilíře opěrného systému i několikrát odstupňované, u vyvinutého opěrného systému jsou do opěrných pilířů zakotveny opěrné oblouky, v interiéru sloupy s příporami (opěrné pilíře spolu s opěrnými oblouky tvoří základ gotického vyvinutého opěrného systému)

  • SKELETOVÁ KONSTRUKCE – základ gotických monumentálních staveb,

  • ZÁKLADY – kamenné pásy nebo piloty na bažinatém terénu

13.6.2 Vodorovné nosné konstrukce

 • KLENBY – velmi často používané:

  • KŘÍŽOVÁ klenba – žebrová (čtyřdílná, pětidílná, šestidílná, osmidílná)

  • HVĚZDICOVÁ klenba

  • SÍŤOVÁ klenba

  • OBKROČNÁ klenba

  • SKLÍPKOVÁ klenba

  • VĚJÍŘOVÁ klenba

 • STROPY PLOCHÉ - dřevěné trámy a záklop

k zamyšlení

Zamyslete se nad vývojem gotické klenby.


13.6.3 Šikmé nosné konstrukce

 • STŘECHY sedlové

 • STŘECHY pultové

 • STŘECHY kuželové

13.7 Teorie

 • navrhování staveb – zkušenosti, stavební plány : půdorysy, řezy, pohledy.

 • Vznik stavebních hutí.

 • Stavba chrámů a katedrál - nejdříve obvodový plášť a zastřešení, klenby až poté

13.8 Urbanismus

 • Městská sídla jsou dvojího charakteru: rostlá a zakládaná

 • Rostlá města jsou živelná, přizpůsobující se stávající zástavbě a přírodním podmínkám

 • Zakládaná města (kolonizační) měla obyčejně naprosto jasný geometrický (pravoúhlý) rozvrh, náměstí s tržištěm a předem zajištěné obyvatele lokátorem.

 • Parcely byly úzké a hluboké

 • Města byla opevněna

 • Založení Nového Města v Praze Karlem IV – 1348. V období gotiky byla založena Jihlava, Stříbro, Kutná Hora, Malá Strana v Praze, České Budějovice, Kolín, atd.

13.9 Významné stavby (některé)

 • chrám opatství Saint Denis v Paříži (1150) (obr.g001, g001a)

obr.g001 obr.g001

obr.g001a obr.g001a

 • Kostel v Le Thoronet (1160-1175). Lomené oblouky již ohlašují gotiku (obr.g004, (obr.g004a)

obr.g004 obr.g004

obr.g004a obr.g004a

 • Kapitulní síň kláštera ve Veruele u Zaragozy Typické románské proporce, ale klenbové pole, úhlopříčně přetnuté žebry již ohlašují gotiku (obr.g006)

obr.g006 obr.g006

 • Katedrála v Tarragonu (1120-1331). Prolínání románských a gotických forem – připomíná pevnost. Použito kvádrů z římských staveb (obr.g007a, g007b)

obr.g007a obr.g007a

obr.g007b obr.g007b

 • Katedrála v Chartres (spodní část 1020, Nový kostel 1260). Průčelí vzorem pro pozdější gotické stavby. (obr.g008, g008a, g008b)

obr.g008 obr.g008

obr.g008a obr.g008a

obr.g008b obr.g008b

 • Katedrála Notre-Dame V Paříži. Hlavní portál – vzorná ukázka rozmístění bohaté sochařské výzdoby (obr.g009, g009a)

obr.g009 obr.g009

obr.g009a obr.g009a

 • Katedrála v Remeši (1211). Vertikalita, úžasná jednoduchost vevnitř, vnější ozdobnost (obr.g010, g010a, g010b)

obr.g010 obr.g010

obr.g010a obr.g010a

obr.g010b obr.g010b

 • Katedrála v Amiens (1220). Rozkvět gotiky – trojlodní stavba zakončená půlkruhovým chórem s ochozem a věncem kaplí. Příčná loď (transept) je trojlodní a jen nepatrně vystupuje z hmoty stavby. (obr.g011, g011a)

obr.g011 obr.g011

obr.g011a obr.g011a

 • horní kaplička pařížské Sainte-Chapelle (1242-1248).Vzdušný prostor díky barev. vitrážím, které nahradily zcela zdi (obr.g012)

obr.g012 obr.g012

 • klášterní komplex DIV na normandském ostrově Mont-Saint-Michel (1203). Ambit je z let 1225-1228 a kostel z pol.15.stol. (obr.g013, g013a-dle V.le Duc)

obr.g013 obr.g013

obr.g013a obr.g013a

 • katedrála v Saint-Gatien v Tours (1264). Stavba ukončena v 16.stol. (obr.g014)

obr.g014 obr.g014

 • papežský palác v Avignone (1334-1352) (obr.g015)

obr.g015 obr.g015

 • palác Jacqua Coeura v Bourges (1143 a dál). Dvě rozdílné podoby středověkých hradů (obr.g016)

obr.g016 obr.g016

 • zámek v Tarascon (1400). Ráz pevnosti – nárožní věže (obr.g017)

obr.g017 obr.g017

 • katedrála v Burgose (1221-1567). Jedna z nejvýznamnějších gotických staveb ve Španělsku. Bohatství forem dlouhotrvající stavby. (obr.g018)

obr.g018 obr.g018

 • katedrála v Segovii (1525-1616). Poslední monumentální gotická stavba ve Španělsku už za nástupu renesance. (obr.g019)

obr.g019 obr.g019


 • katedrála v Seville (1402-1506). Největší chrám Španělska – pozdní gotika (obr.g020)

obr.g020 obr.g020

 • katedrála v Palmě Mallorca (poč.14.stol.-1529). Výška lodě 44 m si vyžádala mohutný opěrný systém s opěrnými pilíři sahajícími takřka do úrovně klenbových patek (obr.g021)

obr.g021 obr.g021

 • palác Ca´d´Oro v Benátkách (14.stol. a loggie 1421-1440) (obr.g022)

obr.g022 obr.g022

 • Milánský dóm (1387-1813), nejjasnější italská gotika – 135 věžiček a 2000 soch (obr.g023)

obr.g023 obr.g023

 • Dóm sv. Štěpána ve Vídni (1263-1304-1340 a dále). Ve střední Evropě většinou jen jedna věž v průčelí gotické katedrály (obr.g024a, g024b)

obr.g024a obr.g024a

obr.g024b obr.g024b

 • Katedrála v Kolíně nad Rýnem (1248-19.stol.). Výška věží 159 a 146 m, nespočetné věžičky, fiály a pilířky zvyšují vertikalitu stavby (obr.g025)

obr.g025 obr.g025

 • Brána v Lubecku (1477). V oblasti nedostatek kamene – proto cihly (obr.g026)

obr.g026 obr.g026

 • katedrála v Antverpách (14-15.stol.) (obr.g027)

obr.g027 obr.g027

 • Chrám Sv.Guduly v Bruselu (1226-15.stol.) (obr.g028)  

obr.g028 obr.g028

 • Katedrála ve Wellsu (14-15.stol.) – nejkrásnější v Anglii – dvě věže „po francouzsky“ – nádherná sochařská práce – originální skřížené oblouky (1338) podpírají velikou věž nad křížením katedrály (obr.g029, g029a, g029b)

obr.g029 obr.g029

obr.g029a obr.g029a

obr.g029b obr.g029b

 • Kaple v cambridgské King´s College (1446-1515). Nejlepší příklad anglické pozdní gotiky – harmonie spojení vertikálních linií s vějíři žeber (obr.g030)

obr.g030 obr.g030

obr.g030a obr.g030a

obr.g030b obr.g030b

 • Katedrála Sainte-Cécile v Albi (1282-1480) – pevnostní ráz (obr.g031, g031a)

obr.g031 obr.g031

obr.g031a obr.g031a

 • Katedrála Saint-Étienne v Cahors (od 1080 -1135, 1316-1324) – gotická přestavba románské katedrály (obr.g032, g032a)

obr.g032 obr.g032

obr.g032a obr.g032a

 • Karlštejn (1384-1357) (puristická rekonstrukce Schmidta a Rockera 1788-1899) (obr.g033)

obr.g033 obr.g033

 • Křivoklát (konec 15.stol) klasicistní rekonstrukce konec 18.stol.V.Haberditz (obr.g034)

obr.g034 obr.g034

 • Kostel Narození Panny Marie v Písku (13.stol., věž v 1485) (obr.g035)

obr.g035 obr.g035

samostatný úkol

 • Nakreslete si půdorys gotické katedrály!

 • Nakreslete si schéma gotického vyvinutého opěrného systému s označením rozhodujících konstrukčních prvků!

 • Nakreslete si schéma gotické křížové klenby!

 • Nakreslete si typický gotický portál!

 • Nakreslete si schématicky vývoj gotických oken!

shrnutí kapitoly

Dozvěděli jste se co je to vyvinutý opěrný systém. Osvěžili jste si stručnou historii gotiky. Seznámili jste se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami. Seznámili jste se s charakteristickými znaky stavitelství gotiky.


KRESBY A FOTOGRAFIE:

 • fotografie autor: g001, g001a, g009, g009b, g010, g010b, g031, g031a, g032, g032a, g035

 • ostatní fotografie z volně přístupných zdrojů internetu

www.art-roman.net , http://en.wikipedie.org , http://es.wikipedie.org ,

http://fr.wikipedie.org , http://de.wikipedie.org , www.perenom.net , www.mlahanas.de , http://chestofbook.com , http://static.panoramio.com , http://romanes.com , http://architektur.relig.free.fr , www.jorgetutor.com , www.eupedia.com

Vytisknout | Nahoru  ^