7. Komíny

RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY

V této kapitole je kladen důraz na správné zapojování spotřebičů do odtahů spalin.

Cíle kapitoly

  1. Naučíte se rozeznávat jednotlivé druhy komínů.

  2. Pochopíte důležitost správného návrhu komínového tělesa.

  3. Zvládnete dobré připojení spotřebiče do komínového tělesa.

ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU

Na prostudování kapitoly počítejte s cca 50 minutami.

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY

Komín, odtah spalin.
Důležité!

Vážení studenti, následující kapitole věnujte velkou pozornost a prostudujte si ji velmi pečlivě. Z praxe je známa celá řada otrav spalinami, které vznikly špatným připojením plynového spotřebiče nebo spotřebiče na tuhá paliva buď na odtah spalin, nebo bylo špatně navrženo či provedeno komínové těleso a lidé tak zbytečně přišli o svůj život.Samostatný úkoll

Prostudujte si prosím velmi soustředěně následující nařízení vlády, vyhlášky a normy, které se všechny týkají správného navrhování komínů a připojování spotřebičů do komínů.

Nařízení vlády č.350/2002 Sb ., kterým se stanoví imisní limity a podmínky, způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.


Nařízení vlády č.351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí.


Nařízení vlády č.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.


Nařízení vlády č.354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.


Vyhláška č.355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.


Vyhláška č.356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.


Vyhláška č.357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.


Vyhláška č.358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Země.


Vyhláška č.111/1981 Sb. o čištění komínů.


ČSN EN 1443 : Komínové konstrukce – Všeobecné požadavky.


ČSN 73 42 01 : Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.


Vyhláška 111/1981 Sb. o čištění komínů


 • Vztahuje se na vlastníky, správce a uživatele budov a jiných objektů včetně rekreačních.

 • V § 3 stanovuje povinnosti správce objektu a uživatele spotřebičů paliv.

 • V § 4 stanovuje povinnosti kominického podniku:

  • u komínů, do nichž jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, kontroluje pouze jejich stav,

  • v objektech, které jsou ve vlastnictví občanů, provádí kominický podnik čištění komínů bez objednávky,

  • o výsledku zkoušky komínů a připojených spotřebičů vydává kominický podnik správci objektů, popřípadě uživateli spotřebiče paliv potvrzení, toto vydává i při zjištěné závadě.

 • V § 5 stanovuje lhůty pro čištění komínů.

Čištění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu se provádí za rok nejméně:


 1. jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva

  • do výkonu 50 (kW) – šestkrát
  • nad 50 (kW) - čtyřikrát
 2. jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na plynná paliva
  • do výkonu 50 (kW) – s komínovou vložkou: dvakrát
  • bez komínové vložky: šestkrát
 3. jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 (kW) v  rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou obývány celoročně, nejméně jednou


Účinný tah komínu : Δpu = H . ( ςv – ςs ). g      ( Pa )

Kde:

H: výška komína ( m )

ςv : hustota spalovacího vzduchu na vstupu do kotle ( kg.m-3 )

ςs :hustota spalin při jejich střední teplotě v komíně   ( kg.m-3 )
Obrázek 7.1 - 4: Dělení komínů a kouřovodů podle tlaku a vlhkosti spalin Obrázek 7.1 - 4: Dělení komínů a kouřovodů podle tlaku a vlhkosti spalin


Třídění připojených spotřebičů na spalinovou cestu:


Podle tlakových podmínek při spalování ve spotřebiči a způsobu nasávání vzduchu:

a) podtlakové – spalování ve spotřebiči a nasávání spalovacího vzduchu je řízeno komínovým tahem ( přirozeným, umělým ).

b) přetlakové - spalování ve spotřebiči a přívod spalovacího vzduchu je řízeno pomocí ventilátoru hořáku.

c) atmosférické – tah komína je redukován přerušovačem tahu tak, aby neovlivňoval proces spalování ( ejektorové hořáky, hořáky s nuceným předsměšováním ).Požadavky na spalinovou cestu


 • Zajištěn bezpečný odvod spalin do volného ovzduší od všech připojených spotřebičů za všech provozních podmínek

 • Při teplotním výpočtu spalinové cesty se posuzuje pokles teploty spalin k ústí průduchu komína tak, aby se stanovila povrchová teplota v jeho ústí, která musí být vyšší než je přípustná teplota povrchu průduchu. U komínů se suchým provozem je přípustná teplota povrchu větší než je teplota rosného bodu spalin. U komínů s mokrým provozem je přípustná teplota povrchu vyšší než + 5 ( 0C ).


7.1.1 Navrhování a provádění komínů


Jednovrstvé komíny:

 • Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze není-li jiná možnost se mohou navrhovat komíny podlažní.

 • Montáž komínových systémů a komínových vložek se musí provádět podle technologických postupů výrobce.

 • Plášť jednovrstevného zděného komína nesmí být vyzděn z dutinových ani z děrovaných cihel.

 • Tloušťka komínového pláště a přepážky musí být nejméně 140 ( mm ), nesmí se použít menší část cihly, než je půlka.

 • Jednovrstevný komín musí mít všechny ložné i styčné spáry vyplněné maltou tak, aby nemohlo dojít k pronikání spalin nebo nasávání vzduchu do průduchu komína.

 • V komínovém zdivu nemají být žádné rýhy ani kapsy, v nezbytných případech ( např. vodovodní instalační potrubí ) musí být potřebné rýhy nebo kapsy provedeny již při vyzdívání tak, aby mezi rýhou a komínovým průduchem mělo zdivo tloušťku nejméně 100 ( mm ) a bylo těsné proti pronikání spalin nebo přisávání vzduchu, rýha musí být po uložení instalace zazděna a vyplněna maltou, instalační vedení musí být od komínového zdiva dilatačně odděleno.

 • Vnější povrch zděného jednovrstevného komína má být omítnut nebo vyspárován.

 • Je-li jednovrstevný komín součástí zděné stěny ( štítová zeď ), která je bez povrchové úpravy, provede se na zdivu komína povrchová úprava přesahující min. o 300 ( mm ) krajní průduchy komína.


Vícevrstvé komíny:


 • Vícevrstvý komín musí být proveden tak, aby bylo zaručeno tepelné a dilatační oddělení komínové vložky od komínového pláště.

 • Pro vložkování komína smí být použita pouze taková komínová vložka zaručující za všech provozních podmínek neměnnost velikosti průduchu.

 • Při vložkování nesmí být porušena těsnost komínové vložky.

 • U zděného nebo montovaného komínu a z komínových dílců se mají sestavovat všechny vrstvy tak, aby vodorovné spáry komínového pláště a komínové vložky byly vzájemně výškově posunuty.Materiály komínů:


 • Nehořlavé, popř. hořlavé pro spotřebiče se zaručenou nízkou výstupní teplotou spalin a pro mokrý proces.

 • S nasákavostí nejvýše 20 % měrné hmotnosti.

 • Odolných proti mrazu.

 • Odolných proti účinkům spalin a jejich kondenzátům.

 • Tloušťka izolace je obvykle 40 ( mm ).

 • Komínové vložky z hliníku lze použít jen do 150 ( mm ) pro spotřebiče se suchým provozem.

 • Použití 2 a více druhů kovových materiálů v 1 komínovém systému lze, nesníží-li se tím životnost systému.


Průduchy komínu:


 • Po celé účinné výšce musí mít neměnný průřez.

 • Průduch komína pro odtah spalin nesmí být současně používán jako průduch větrací ( vyjma přímé technologie spotřebiče ).

 • Průduchy zpravidla svislé a přímé, max. odklon od svislice < 150 ( 300 -modernizace stávajících ).

 • Průřezy mohou být všech tvarů, u obdélníku a oválu je poměr max. 1 : 1,3.

 • Nejmenší dovolený vnitřní rozměr průduchu pro komín s přirozeným tahem: 100 ( mm ) – plyn

  • 110 ( mm ) – kapalná paliva

  • 120 ( mm ) – tuhá paliva, zde nesmí být plocha průřezu menší než 0,015 ( m2 )

     • kruhový průduch – Ø min. 140 ( mm )

     • jednovrstvý zděný min. 150 x 150 ( mm )

 • Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu přetlakovéh o komína je 80 (mm).

 • Neúčinná výška úzkého a středního průduchu komína pro spotřebiče na tuhá paliva má být alespoň 1/10 jeho účinné výšky, u spotřebičů na dřevo 1/20 účinné výšky.

 • Neúčinná výška průduchu komína pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva musí být min. u komínového průduchu úzkého 150 ( mm ), středního a průlezného 250 ( mm ).

 • Přetlakové komíny - vzduchový průduch má mít průřez min. 100 (cm2 ).

 • Do výkonu spotřebiče C (viz. kapitola IX. Plyn v objektu, část 9.3.3. Spotřebiče v provedení C) je průřez vzduchového průduchu dán výrobcem.


Komínový plášť:


 • Vnější teplota povrchu komínového pláště za běžného provozu nesmí být vyšší než 52 0C u komínů procházejících vnitřním prostorem či konstrukcí budovy.

 • Požární odolnost komínového pláště se volí v závislosti na stupni požární bezpečnosti podle tabulky 12, položka 10, písmeno b) ČSN 73 08 02:2000.

 • Na komíny a jejich příslušenství ( lávky apod.) není dovoleno cokoli vyjma hromosvodu připevňovat.

 • Nejmenší dovolená vzdálenost dřevěných konstrukcí od povrchu komínového pláště se stanoví dle ČSN 73 17 01.Otvory v komíně:

 • Nesmí mít větší průřez, než je světlý průřez průduchu a směrem k průduchu mají sopouchy stoupat.

 • Sopouch komínové vložky ( kovové ) musí být konstrukčně vyřešený tak, aby kondenzáty spalin nebo déšť nevnikaly do kouřovodu a spotřebiče.

 • Při ústí vícera sopuchů do jednoho průduchu komína, nesmí být jejich vzájemná svislá vzdálenost menší než: 300 (mm) je-li vodorovný úhel mezi sopuchy menší než 900, 600 (mm) je-li větší než 900.

Vymetací otvor:


 • Navrhují se u průduchů pro tuhá a kapalná paliva, která nelze vymetat přímo ústím komína.

 • Vymetací otvory se umísťují na střechu budovy nebo na půdu.

 • Půdice vymetacího otvoru má být min. 600 (mm) a max. 1200 (mm) nad podlahou.

 • Vymetací otvor smí být max. 6 (m) od ústí průduchu komína.Vybírací otvory:


 • Navrhují se u komínů průběžných i podlažních pro spotřebiče na tuhá a kapalná paliva vždy v úrovni půdice.

 • Minimální rozměr je 0,028 (m2 ) pro úzký a střední průduch.

 • Nesmí být umístěn ve shromažďovacích prostorách.

 • Podlaha kolem vybíracích otvorů musí být nehořlavá nebo s nehořlavou povrchovou úpravou do vzdálenosti min. 600 (mm).Čistící otvory:


 • Navrhují se do průduchu komína pro technologické spotřebiče na tuhá a kapalná paliva ( udírny ).

 • Minimální plocha u úzkého a středního průduchu je 0,028 (m2 ).Otvory pro měření:

Zřizují se na kouřovodech co nejblíže spalinového hrdla spotřebičů ( analyzátory spalin ) - určuje ČSN 07 02 04.
Kondenzátní jímky:


 • Musí být v půdici průduchu komína na plynná a kapalná paliva.

 • Nemá mít menší světlý průřez než průduch komína a výšku od půdnice sopouchu nesmí mít menší než:

  • 150 (mm) úzký komín
  • 250 (mm) střední a průlezný komín
 • Musí být kontrolovatelná.

 • Odvod kondenzátů: a) Hadičkou do nádobky na shromažďování kondenzátu, která se při kontrole komínu vyprazdňuje, volné vypouštění kondenzátu do půdice komínového pláště se nepovoluje.

b) U komínů s mokrým provozem přímo nebo přes neutralizační zařízení, do nádobky na jímání kondenzátu nebo do kanalizace ( zákon č. 274/2001 Sb. ), odvod do kanalizace má mít sifonovou uzávěru.


Obrázek 12.3.5 – 1: Způsoby řešení kondenzátní jímky Obrázek 7.1.1 – 1: Způsoby řešení kondenzátní jímky


Obrázek 7.1.1 – 2: Vyústění komínůObrázek 7.1.1 – 2: Vyústění komínů


Obrázek 7.1.1 – 3: Výška komínu a) u střešních oken a vikýřůObrázek 7.1.1 – 3: Výška komínu
a) u střešních oken a vikýřů
b) přetlakové od roviny šikmé střechy


Obrázek 7.1.1 – 4: Výška komína u nástavby na ploché střeše Obrázek 7.1.1 – 4: Výška komína u nástavby na ploché střeše


Obrázek 7.1.1 – 5: Způsob odvození výšky komína od sousední budovy Obrázek 7.1.1 – 5: Způsob odvození výšky komína od sousední budovy


Je-li sousední budova vzdálena od ústí komína více jak 15 ( m ), její vliv se nezapočítává.


7.2 Obecné požadavky na komínové konstrukce uvnitř objektu


Definice :

 • komín s přirozeným tahem
  – při jehož provozu je tlak v komínovém průduchu nižší, než vně komínového průduchu.
 • přetlakový komín
  – při jehož provozu je tlak v komínovém průduchu vyšší, než vně komínového průduchu.
 • suchý provoz
  – provoz komína za běžných podmínek, kdy teplota vnitřního povrchu komínové vložky, případně komínového pláště, je vyšší než rosný bod spalin za daného tlaku.
 • mokrý provoz
  – provoz komína za běžných podmínek, kdy teplota vnitřního povrchu komínové vložky je shodná nebo nižší než rosný bod spalin za daného tlaku.

7.2.1 Zamezení požárům za provozních podmínek


Nejvyšší teplota přilehlých hořlavých látek nesmí při teplotě prostředí 20 0C překročit 85 0C. Vzdálenost hořlavých látek je určena zkouškou podle prEN 13216-1.


Zamezení požárům v případě vznícení sazí:

Nejvyšší teplota přilehlých hořlavých látek nesmí při zkušební teplotě v komínovém průduchu 1 000 0C po dobu 30 minut a při teplotě prostředí 20 0C překročit 100 0C.


Shromažďování kondenzátu a jeho odvedení:

Komíny, které běžně pracují v mokrém provozu, musí být vybaveny zařízením ke sběru a odvodu kondenzátu, které musí být v souladu s odpovídajícími normami výrobku.


7.2.2 Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv


Obrázek 7.2.2 - 1: Schéma komínu s přirozeným tahem a přetlakového komínu Obrázek 7.2.2 - 1: Schéma komínu s přirozeným tahem a přetlakového komínu

komín s přirozeným tahem                                       přetlakový komín


Obrázek 7.2.2 – 2: Uspořádání komínových průduchů –průběžné, podlažní, se společným sběračem Obrázek 7.2.2 – 2: Uspořádání komínových průduchů –
průběžné, podlažní, se společným sběračem

Obrázek 7.2.2 – 3: Proudění vzduchu ve vzduchovém průduchu komínů: Obrázek 7.2.2 – 3: Proudění vzduchu ve vzduchovém průduchu komínů:

 • komíny s nevětraným vzduchovým průduchem ( a )

 • komíny s větráním vzduchového průduchu v souhlasném směru s proudícími spalinami (souproud) ( b )

 • komíny s větráním vzduchového průduchu v opačném směru s proudícími spalinami (protiproud) ( c )

 


Navrhování a provádění kouřovodů:


 • Kouřovody spotřebičů do jmenovitého výkonu 25 kW se mohou provádět bez projektové dokumentace.

 • Rozvinutá délka kouřovodů s přirozeným tahem by neměla být delší než ¼ účinné výšky komína a současně by kouřovod neměl být delší než 3 ( m ).

 • Otvory mají být v místech směrových změn kouřovodů ve vzdálenostech nejvýše 6 ( m ) délky (měřeno vodorovně).

 • Samostatné kouřovody odvádějí spaliny od jednoho spotřebiče.

 • Svislá část kouřovodu spotřebiče na plynná paliva má mít nad přerušovačem tahu délku min. 400 ( mm ).


Připojování spotřebičů:


Do samostatných komínů se připojují spotřebiče z jednoho podlaží takto:


 • 1 spotřebič samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu.

 • Více spotřebičů samostatným nebo společným kouřovodem do společného komínového průduchu, mohou to být pouze spotřebiče od téhož uživatele.


Do společných komínů se připojují spotřebiče z více podlaží nad sebou takto:


 • Nejvýše 2 spotřebiče v sousedních podlažích nad sebou téže užitkové jednotky ( rodinný dům).

 • Nejvýše 10 uzavřených spotřebičů na plynné palivo tak, že v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše 4 spotřebiče.

 • Ke společnému komínovému průduchu se nedoporučuje připojovat spotřebiče z místností situovaných na závětrné a návětrné straně budovy.

 • Nelze do jednoho společného prostoru umístit spotřebiče s atmosférickým hořákem společně s přerušovačem tahu a spotřebiče s přetlakovým hořákem.


Spotřebiče na tuhá paliva:


 • Se jmenovitým výkonem do 10 ( kW ) se považují za lokální spotřebiče, k průduchu komína má být připojen pouze 1 lokální spotřebič samostatným kouřovodem, max. mohou být 2.

 • Před napojením spotřebičů má být spalinová cesta ověřena výpočtem podle TP 12, nebo podle prEN 13 384 - 1 (1 spotřebič) a prEN 13 384 - 2 (více spotřebičů).

 • Nejmenší účinná výška komínového průduchu je 5 ( m ).

 • Otevřený spotřebič na tuhé palivo ( krb ) musí být připojen samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu.


Kapalná paliva:


 • Se jmenovitým výkonem do 10 ( kW ) se považují za lokální spotřebiče, k průduchu komína má být připojen pouze 1 lokální spotřebič samostatným kouřovodem, max. mohou být 2.

 • Pro spotřebiče připojované do komínů tlakové třídy N1 a N2 je min. dovolená účinná výška komínového průduchu 4 ( m ).

 • V nových i modernizovaných objektech se musí připojovat ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič na kapalná paliva s přetlakovým hořákem vždy samostatným kouřovodem do samostatného průduchu vícevrstvého komína.


Plynná paliva:


 • Není-li stanoveno jinak, spotřebiče na plynná paliva musí být připojeny samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu ( max.2 ).

 • Minimální účinná výška komína pro spotřebiče s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu je 4 ( m ) (přetlak může být nižší).

 • Ke společnému komínovému průduchu se mohou připojovat pouze otevřené spotřebiče (B) s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu.

 • Do společného komínového průduchu lze napojit i více kotlů ÚT (kaskády).

 • Při jmenovitém výkonu do 20 ( kW ) se považují za lokální spotřebiče.


Kontrola a zkoušení komína:


 • identifikační štítek

 • zkouška těsnosti a tlaková: při kolaudaci a změnách staveb, po požáru, při podezření na trhliny a netěsnosti


7.2.3 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi

Odtah spalin na fasádu volíme v odůvodněných případech u spotřebičů v provedení C a při jejich instalaci musíme respektovat i další předpisy jako např. stavební, ochrany památkových budov, požární předpisy apod. Vyústění musí být vždy za vnější úrovní obvodové stěny budovy (TPG 800 01).


Otvory pro přívod spalovacího vzduchu a vyústění se nesmí provádět:

 • Průchody a průjezdy.

 • Úzké uličky a v bezprostřední blízkosti pod balkóny, výstupky nebo okapy.

 • V blízkosti rohů dvorních fasád.

 • Do větracích šachet a světlíků.

 • Do lodžií, balkónů a pavlačí.

 • Do prostor s nebezpečím výbuchu.

 • Ve vzdálenosti < 300 ( mm ) nad povrchem terénu nebo méně než 300 ( mm ) nad vodorovnou římsou.

 • Pokud při jmenovitém tepelném výkonu spotřebiče může přesáhnout teplota částí stavby z hořlavých hmot 85 0C, musí být minimální vzdálenost odtahu spalin od hořlavých materiálů 100 ( mm ).


Obrázek 7.2.3 – 1: Vyústění na ploché fasádě Obrázek 7.2.3 – 1: Vyústění na ploché fasádě


Obrázek 7.2.3 – 2: Společné vyústění na ploché fasádě Obrázek 7.2.3 – 2: Společné vyústění na ploché fasádě
a = 0,5 m
b = 1,0 m
 c = 5,0 m


Obrázek 7.2.3 – 3: Minimální vzdálenosti vyústění od balónů a lodžií Obrázek 7.2.3 – 3: Minimální vzdálenosti vyústění od balónů a lodžií

7.3 Značení komínů dle EU


Komíny klasifikujeme dle vlastností :

 • podle teploty do 11 teplotních tříd
 • podle tlaku do 6 tlakových tříd N1,N2,P1,P2,H1,H2
 • podle odolnosti proti vyhoření sazí do 2 tříd O a S
 • podle odolnosti proti působení kondenzátu do 2 tříd W a D
 • podle odolnosti proti korozi do 3 tříd
 • podle tepelného odporu
 • podle vzdálenosti od hořlavých látek : vzdálenost vnějšího povrchu komína od hořlavých materiálů se značí Cyy, přičemž je hodnota v (mm)

C 50 odpovídá C= 50 (mm)Tabulka 7.3 – 1: Značení komínů Tabulka 7.3 – 1: Značení komínů

Shrnutí kapitoly

Právě jste uzavřeli kapitolu nevelkou svým počtem stránek, ale nesmírně důležitou pro praktický život. Důrazně dbejte na dodržování všech bezpečnostních opatření, aby vám váš byt či dům neshořel.

Vytisknout | Nahoru  ↑