3. teplá voda v objektu

RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY

Uvidíte schéma rozvodů vody. Zjistíte rozmanitost způsobů ohřívání teplé vody i požadavky na jejich bezpečný provoz.

Cíle kapitoly

 1. 1. Naučíte se správně aplikovat požadavky na zařízení pro ohřev teplé vody.
 2. 2. Budete umět správně provádět rozvody teplé vody.
 3. 3. Zvládnete správný výběr typů ohřívačů.

ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU

Odhadem počítejte s cca 50 minutami.

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY

Zásobník, zásobníkový ohřívač, pojistná zařízení.


Podle zdroje ohřevu rozlišujeme:

 • lokální příprava teplé vody
 • skupinová příprava teplé vody
 • centrální příprava teplé vody

Tabulka 3 - 1: Potřeba teplé vody Tabulka 3 - 1: Potřeba teplé vody

Rozvod teplé vody má počátek u zdroje ohřevu vody a končí u výtokové baterie pro teplo vodu. Při navrhování rozvodu teplé vody musíme dbát zejména na:

Výtokové armatury na teplou vodu se umísťují vlevo a výtokové armatury na studenou vodu se umísťují vpravo.

Pokud jsou potrubí teplé a studené vody vedena nad sebou, musí být potrubí teplé vody nad potrubím studené vody.

Potrubí nesmí být zabudováno v nosných konstrukcích stěn, podlah nebo uloženo do země pod podlahu nejnižšího podlaží, pokud není možnost jeho rychlé výměny. Výjimku tvoří potrubí vedené v ochranné trubce, instalační šachtě nebo kanále. Vodovodní potrubí nesmí být vedeno např.:

 • v komínech
 • ve větracích šachtách
 • ve výtahových šachtách
 • v šachtách pro shoz domovního odpadu
 • potrubí nesmí být vedeno odvodňovacím nebo kanalizačním potrubí

Musí být zajištěna požární bezpečnost. Pokud je to možné, má být přívodní a nízkotlaké rozvodné potrubí uloženo na povrchu stavební konstrukce. Tato potrubí smějí být zakryta přizdívkou ( předstěnová instalace ).

V rámci ochrany proti zpětnému průtoku platí ustanovení ČSN EN 1717 ( 75 54 62 ) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.


3.1 Požadavky na zařízení pro ohřev teplé vody

U vnitřních vodovodů teplé vody s cirkulačním potrubím smí být rozdíl teploty vody mezi výstupem z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače vody nejvýše 5 ( K ).

V místech jako jsou např. nemocnice, domovy pro seniory apod. mají být osazovány termostatické baterie nebo baterie se zařízením pro omezení nejvyšší teploty. Doporučená maximální teplota je 43 ( 0C ).

Ve sprchách, jeslích, maateřských školách, speciálních odděleních pečovatelských domů má být zajištěno, aby teplota vody nepřekročila 38 ( 0C ).

Pokud národní a místní předpisy nestanoví jinak, musí se potrubí teplé vody a zásobníky teplé vody tepelně izolovat.

Může-li teplota vody dosáhnout nad 95 ( 0C ), musí se počítat s možnými důsledky.

 • Pojistný ventil se umísťuje na přívodním potrubí studené vody k ohřívači. Mezi pojistný ventil a ohřívač vody nesmí být umístěna žádná uzavírací armatura.
 • Potrubí musí být chráněno proti zamrznutí.
 • Rozvodné a cirkulační potrubí teplé vody musí být tepelně izolováno.

Teplota teplé vody na výstupu z ohřívače nemá být nižší než 55 ( 0C ) ( ČSN 06 03 20: zařízení pro ohřívání teplé vody má být navrženo a vybaveno tak, aby teplota teplé vody v místě odběru ve stavbách pro bydlení trvale dosahovala hodnot 50 – 55 ( 0C ). V době odběrové špičky je povoleno krátkodobé poklesnutí teploty vody až na 45 ( 0C ). Pokud je zdrojem teplé vody okrskový ohřívač, pak teplota vody u vstupu přívodního potrubí do budovy nemá být nižší než 50 ( 0C ). u odběrných míst pak nemá poklesnout teplota vody o více než 3 ( K ) oproti hodnotám 55 nebo 50 ( 0C ) - okrskový ohřívač.


Důležité!

Zapamatujte si limitní hodnoty teplé vody.3.2 Schéma domovních rozvodů teplé vody

Obrázek 3.2 – 1: Ohřev teplé vody Obrázek 3.2 – 1: Ohřev teplé vody


3.3 Typy ohřívačů

 1. Přímý ohřev – voda je ohřívána přímo v nádobě ( např. na plynovém či elektrickém sporáku ).
 2. Nepřímý ohřev – voda je ohřívána přes teplosměnnou plochu.

Obrázek 3.3 – 1: Nepřímý ohřev vody Obrázek 3.3 – 1: Nepřímý ohřev vody

 1. Otevřené ohřívače
 2. Uzavřené ohřívače

Konstrukční typy ohřívačů :

Zásobníkové ohřívače vody

V principu jde o ohřev pitné vody před její vlastní spotřebou a v její akumulaci. Teplá voda o nastavené teplotě je tak k dispozici v době, kdy je to pro uživatele aktuální. Doba ohřevu je závislá na objemu zásobníku, tepelném výkonu zdroje ohřevu a na požadované teplotě vody. Podle zdroje ohřevu rozlišujeme zásobníkové ohřívače na elektrický proud a na pevná, plynná a kapalná paliva. Ohřev může být přímý nebo nepřímý, jako je například ohřev teplé vody topnou vodou z kotlů pro vytápění. Aby bylo zabráněno tvorbě legionel, doporučuje se v určitých časových periodách krátkodobě vodu přehřívat na 70 ( 0C ).

Obrázek 3.3 – 2: Zásobníkový ohřívač, Regulus Obrázek 3.3 – 2: Zásobníkový ohřívač, Regulus

Průtokové ohřívače vody

V průtokovém ohřívači je pitná voda ohřívána při průtoku. Požadovaný průtok a teplota vody kladou vysoké nároky na příkon energie. Podle zdroje ohřevu rozlišujeme průtokové ohřívače elektrické a plynové pro místní ohřev vody.


Obrázek 3.3 – 3: Průtokový ohřívač, firma Protherm Obrázek 3.3 – 3: Průtokový ohřívač, firma Protherm

Otevřené ohřívače vody

Základní charakteristikou tohoto systému ohřevu je hladina vody trvale ve styku s ovzduším ( beztlaký ohřev ). Ohřívače jsou založeny na přepadovém principu. Přitéká-li studená voda do ohřívače, vytéká teplá voda otevřeným výtokovým potrubím. K tomu je potřebná speciální výtoková armatura.


Obrázek 3.3 – 4: Otevřený ohřívač vody Obrázek 3.3 – 4: Otevřený ohřívač vody


Uzavřené ohřívače vody

Nazývají se též tlakové ohřívače. Jsou pod tlakem pitné vody v jejím rozvodu i pod tlakem vznikajícím roztažností při jejím ohřevu. Nezbytnou součást vybavení tvoří instalovaný pojistný ventil do přívodu studené vody. Z těchto ohřívačů můžeme odebírat teplou vodu v několika místech odběru.

Obrázek 3.3 – 5: Uzavřený ohřívač vody Obrázek 3.3 – 5: Uzavřený ohřívač vody

Přímo vyhřívané ohřívače vody

Přímý ohřev vody v ohřívačích je prováděn spalováním, přičemž kouřové plyny paliva předávají teplo přímo prostřednictvím stěny nádoby ohřívané pitné vody.

Obrázek 3.3 – 6: Přímý ohřev vody Obrázek 3.3 – 6: Přímý ohřev vody

Solární ohřev vody

Jde o moderní způsob ohřívání vody. Největší tepelné zisky jsou v našich klimatických podmínkách v době maximálních slunečních zisků, tedy od konce jara do počátku podzimu. Systém lze s úspěchem použít pro ohřev vody v objektu a též pro ohřev vody v nádržích, např. bazény.


Obrázek 3.3 – 7: Schéma solárního ohřevu vody Obrázek 3.3 – 7: Schéma solárního ohřevu vody

3.4 Deskové výměníky

Používají se v případě, kdy primárním zdrojem tepla je horká voda nebo pára. Z drtivé většiny se používá nepřímý ohřev. K vlastnímu přenosu tepla dochází ve výměníku nejčastěji z trubek nebo desek.


Obrázek 3.4 – 1: Schéma deskového výměníku tepla, firma Alfa Laval s.r.o. Obrázek 3.4 – 1: Schéma deskového výměníku tepla, firma Alfa Laval s.r.o.


Shrnutí kapitoly

Teplá voda v bytě - jsou oblasti, kde je to dosud luxus. V naší zemi patří rozvod teplé vody ke standardnímu vybavení objektů. Vy jste se po prostudování kapitoly dozvěděli, jaké platí požadavky na zařízení pro ohřev teplé vody. Jaká musíme provádět bezpečnostní opatření. V případě, že vedeme trubní rozvody studené vody a teplé vody nad sebou, patří teplá vody nad potrubí studené, nebo je tomu opačně? Už teď by jste na tuto otázku měli umět odpovědět. Máte přehled o typech ohřívačů vody o jejich přednostech a možnostech využití.

Vytisknout | Nahoru  ↑