4. ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY

Seznámíte se s výrobky sanitární techniky, naučíte se dimenzovat hygienická zařízení pro byty, občanskou vybavenost i průmyslové podniky. Budete umět navrhnout hygienické místnosti pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Cíle kapitoly

 1. Zjistíte, jaká je na trhu obrovská rozmanitost výrobků sanitární techniky, doplňků pro koupelny a různých výrobků pro kuchyně i hygienu.

 2. Naučit se správně dimenzovat velikosti hygienických zařízení a množství zařizovacích předmětů.

 3. Zvládnete správný návrh hygienickým místností pro imobilní občany.

ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU

Počítejte s cca 120 minutami.

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY

Zařizovací předměty, hygienická zařízení, imobilní občané.4.1 Požadavky na jejich počet a typy

4.1.1 Některé vybrané prostory a požadavky na jejich hygienická zařízení

Tabulka 4.1.1 – 1: Hygienická zařízení v kulturních domech a divadlech

Tabulka 4.1.1 – 1: Hygienická zařízení v kulturních domech a divadlec

Tabulka 4.1.1 – 2: Zařizovací předměty pro koupelny a WC v jeslích a dětských domovech

Tabulka 4.1.1 – 2: Zařizovací předměty pro koupelny a WC v jeslích a dětských domovech

Tabulka 4.1.1 – 3: Hygienická zařízení pro diváky na tribunách

Tabulka 4.1.1 – 3: Hygienická zařízení pro diváky na tribunách

Tabulka 4.1.1 – 4: Plošné standardy a hygienická zařízení v turistických ubytovnách

Tabulka 4.1.1 – 4: Plošné standardy a hygienická zařízení v turistických ubytovnách

Tabulka 4.1.1 – 5: Doporučené počty hygienických zařízení na veřejných WC

Typ veřejných záchodů

Počet kabin a pisoárů

Kabiny pro ženy

Kabiny pro muže

Pisoáry

A

7

4

9

B

5

3

7

C

3

2

5A: pouze pro nejfrekventovanější ulice v blízkosti obchodních center

B: nejužívanější, umisťuje se na konečných stanicích, sídlištích s 5 000 – 10 000 obyvateli, do center měst se střední frekvencí chodců

C: vhodný do parků


Tabulka 4.1.1 – 5: Požadovaná hygienická zařízení ve školách

Tabulka 4.1.1 – 5: Požadovaná hygienická zařízení ve školách

Tabulka 4.1.1 – 5: Požadovaná hygienická zařízení ve školách4.1.2 Požadavky na hygienická zařízení pro jednotlivé typy objektů

Administrativní budovy

 • WC a umývárny se navrhují v každém podlaží.
 • Předpokládá se rovné zastoupení mužů a žen.
 • Každé poschodí by mělo být vybaveno čajovou kuchyňkou, přičemž by kuchyňka měla být větraná. Pro kuchyňky nesmí být využívána hygienická zařízení nebo komunikace ( nebezpečí zúžení únikové cesty ).
 • V podlažích s technickými pracovišti se doporučuje zřídit umývárnu nářadí, v níž je manipulační stůl a mycí žlab ( na 30 pracovníků délka žlabu 1,2 m ).
 • Pro externí návštěvy: do 100 osob
    muži: 1 WC mísa, 1 pisoár a 1 umyvadlo
    ženy: 2 WC mísy, 1 umyvadlo
  Nad 100 osob – počet hygienických zařízení se zvyšuje na: každých    100 mužů o 1 WC mísu, 1 pisoár a 1 umyvadlo
   každých 50 žen o 1 WC mísu a 1 umyvadlo
 • Výtoky vody nesmějí být od nejvzdálenějšího pracovního místa vzdáleny více než 75 m.
 • V běžných kancelářích se umyvadla neinstalují.


Budovy pro kulturu – rozlišují se hygienická zařízení pro návštěvníky a   pro personál.

 • Předpokládá se rovné zastoupení mužů a žen.
 • Letní kina: rovné zastoupení mužů a žen.
     Vzdálenost záchodů od středu hlediště je do 100 m a WC  musí být zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy.

Jesle a dětské domovy pro děti do 3 let – každé oddělení tvoří samostatný provoz s vlastním vstupem a hygienickým zařízením.

 • Pomocný personál má samostatnou umývárnu se sprchou a WC.
 • Pro rodiče se zřizuje 1 WC u vchodu.
 • V místnostech určených pro pobyt dětí nesmí být vedeno žádné potrubí.
 • Není-li možné zabezpečit každodenní dodávku teplé vody do objektu, musí se počítat s náhradním zdrojem.
 • Všechna umyvadla, vany a sprchy musí mít jeden výtok propojený přes společnou termostatickou baterii, umístěnou mimo dosah dětí.
 • Zařizovací předměty musí svou velikostí odpovídat dětem a jejich umístění musí odpovídat průměrné výši dětí.
 • Podlaha má protiskluzovou úpravu.

Mateřské školy
- Každé oddělení tvoří samostatný provoz s vlastním vstupem a   hygienickým zařízením.

- Pro 5 dětí se navrhuje 1 umyvadlo a na 1 oddělení se navrhuje 1   sprcha.

- Umývárny jsou dále vybaveny poličkou a věšáky na odkládání    ručníků.

- WC jsou připojena přímo k umývárně.

- Na každých 6 dětí se navrhuje 1 WC mísa.


Základní a střední školy
– Vybavenost těchto objektů je v tabulce 4.1.1 – 5.

- V úseku vyhrazeném pro mimotřídní výchovu žáků se navrhuje   čajová kuchyňka.

- 1 umyvadlo se navrhuje do každé učebny.

- Při navrhování počtu WC je důležitý procentuální poměr počtu   chlapců a dívek ve školách s odborným zaměřením.


Stavby pro tělovýchovu a sport
– Rozlišují se prostory pro sportovce, tělovýchovné pracovníky,    personál a pro diváky.

- Pro diváky se navrhuje poměr mužů a žen 7 : 3.

- Navrhovaným zařízením je třeba plně pokrýt 60 – 65% celkové   kapacity hlediště.

- Maximální docházková vzdálenost by měla být 60 m.

- Skupiny hygienických zařízení umisťujeme pokud možno na všechny    strany tribun s místy pro diváky.

- Tam kde jsou místa pro stání, musíme brát v úvahu počty lidí   sedících a stojících a tomuto přizpůsobit množství WC ( u stání by  jich mělo být více ).


Prodejny a obchodní domy
– Malé vesnické prodejny do 5-ti zaměstnanců mají společné    hygienické zařízení.

- Střední a velké obchodní domy mají pro zaměstnance WC na  každém podlaží.

- Hygienická zařízení pro nakupující v malých a středních obchodních  domech mají na každém patře 1 WC pro muže a 1 WC pro ženy.

- Velké obchodní domy mají na každém patře 1 WC pro muže a 2 WC  pro ženy.

- Všechna hygienická zařízení jsou vždy s předsíňkou a umyvadlem.


Koupaliště, plovárny, lázně
– Pro menší zařízení s kapacitou do 300 návštěvníků je na 100 osob 1   sprcha, na 60 žen a 100 mužů 1 WC pro zaměstnance 1 WC na 10 osob. U větších zařízení s kapacitou do 1000 osob se WC navrhují pro poloviční kapacitu, do 2000 osob třetinou kapacity a nad 2000 osob s pětinou kapacity.


Hygienická zařízení ve zdravotnictví
– Hygienická zařízení pro zaměstnance musí být oddělena od prostor  pro pacienty.

- Šatny pro zaměstnance se vybavují sprchami se šikmým proudem    vody.

- Šatny pro zdravotnický a pomocný personál musí být odděleny.

- V případě napojení těchto zařízení na veřejný vodovod, musí mít    náhradní zdroj vody.


Vlaková a autobusová nádraží
– Pro administrativní těchto objektů platí ustanovení jako pro klasické   administrativní budovy.

- Rozsah hygienických zařízení pro cestující se počítá ze špičkové   frekvence zmenšené o přechodnou frekvenci při poměru mužů   k ženám 2 : 1.

- Na 50 cestujících připadá 1WC jak pro ženy tak pro muže, na   každých dalších 100 mužů se zvyšuje počet o1 WC a u žen o 1,4   WC.

- Pisoáry se navrhují 2 na 1 WC.

- Ve stanicích s mimořádnou frekvencí osob se počet WC mís a   pisoárů stanovuje po rozboru druhu frekvence lidí, také se zde zřizují   umývárny s umyvadly a vysoušeči rukou a se sprchovými kabinami.


Hotely, botely, ubytovny
– Zde je rozhodujícím kriteriem hygienické vybavenosti třída    takovýchto zařízení.


Výrobní areály
– Umývárny a sprchy musí být zvlášť pro muže a ženy.

- Kde je to aktuální, vyčleňuje se prostor pro mladistvé učně.

- Velikost umýváren a sprch se určuje podle počtu pracovníků ve směně s největším počtem pracovníků a podle doby potřebné   k očistě.

- V těchto místnostech se zřizuje samostatný výtok na připojení  hadice.

- Každé umyvadlo, případně umývací místo musí mít samostatný    výtok se směšovací baterií.

- Do umývárny se obvykle navrhuje i výlevka na čištění mycích    potřeb.

- WC je zvlášť pro muže a pro ženy.

- WC nesmí být vzdáleno více než 12 m od pracoviště, v případě  ztíženého prostoru je to do 75 m.

- 1 WC na 10 žen, 2 WC na 11 – 30 žen, 3 WC na 31 – 50 žen, na    každých dalších 30 žen 1 WC.

- V provozech, kde pracuje více než 50 žen, se budují kabiny pro  osobní hygienu žen, 1 kabina na 50 – 300 žen a na každých dalších   300 žen další.

- Kabina je vybavena umyvadlem, WC mísou, bidetem ( případně ruční   sprchou ), odpadkovým košem ovládaným na sešlápnutí.

- 1 WC na 10 mužů, 2 WC na 11 – 50 mužů a na každých dalších 50 mužů 1 další, počet pisoárů je shodný s počtem záchodových   sedadel.

- Přístup do místností s WC a pisoáry musí být přes řádně   odvětrávanou, osvětlenou a vytápěnou předsíň.

- Předsíň musí být prostorově zcela oddělena od předsíně záchodů    pro druhé pohlaví.

- Do předsíně záchodů se na každých 6 sedadel instaluje jedno    umyvadlo s tekoucí vodou.

- Úklidová místnost se buduje v každém podlaží u umýváren a šaten, musí být trvale větraná a obsahuje výlevku s teplou a studenou vodou.

- Místnost na mytí pracovní obuvi se navrhuje tam, kde to vyžaduje charakteristika provozu, podlaha místnosti musí mít sklon min.3 % do   žlabu se sběrným žlábkem zakrytým ocelovou mřížkou, výtok je pro studenou i teplou vodu a odkanalizování je přes lapač kalu, k mytí obuvi se instaluje hadice s průtokovým kartáčem nebo jiným  vhodným zařízením.


4.1.3 šatny, umývárny, záchody – obecné zásady pro navrhování

Pro okna hygienických zařízení platí, že musí mít větrací křídlo ovladatelné od podlahy. Pokud je okno umístěné níž než 1 800 mm od podlahy, musí být neprůhledné. Vstupní dveře do všech těchto zařízení musí mít samouzavírací zařízení, u WC kabin musí být patrna poloha obsazeno – volno. Všechny dveře musí mít v případě nutnosti možnost otevření zvenku. Podlahy musí být trvanlivé, bezprašné a s protiskluzovou úpravou, odolné proti vlhkosti a vodě.

Umývárny, sprchy, záchody, kde je nutné splachování podlah, musí být vyspádovány nejméně 0,5 % a nejvýše 2 % směrem ke vpusti. Styk podlahy se stěnou má být proveden požlábkem.

Stěny sprch, umýváren, šaten, záchodů a pisoárových stání musí mít omyvatelný povrch do výše 1 800 mm od podlahy, pro úklidové místnosti platí výška 1 500 mm. U záchodů a umýváren musí být provedena vodotěsná izolace podlah a stěn do výšky stěny nejméně 200 mm.

Pro hygienická zařízení navrhujeme přirozené větrání okny s posouzením kondenzace par. U hromadných sprch a umýváren upřednostňujeme nucené větrání s minimální dovolenou výměnou vzduchu pro umývárny a záchodové předsíně 30 ( m3.h-1 )na 1 výtok teplé vody, sprchy 150 – 200 ( m3.h-1 ) na sprchu,záchody 50 ( m3.h-1 ) na mísu, pisoáry 25 ( m3.h-1 ) na pisoár.


Šatna se navrhuje jako samostatná místnost, výjimečně může být nahrazena odděleným prostorem v provozní místnosti, pro tělesně postižené spoluobčany musí mít dveře opatřené vodorovným madlem a ochranou spodní části do výše 400 mm, přičemž šíře dveří musí být minimálně 800 mm.

Počet míst v šatně ( skříňky, věšáky ) musí odpovídat celkovému počtu uživatelů s 10 % rezervou.


Umývárny se navrhují pro částečnou nebo celkovou tělesnou očistu. Většinou je navrhujeme vedle šaten, se kterými jsou propojené dveřmi. Umývárny musí být oddělené pro muže a pro ženy, podle potřeby se navrhují i sprchy pro mladistvé. Pro děti předškolního věku se navrhují sprchy společné pro holčičky i pro chlapce. Pro tělesně postižené osoby se navrhují vždy samostatné kabiny – viz 4.3.

U rekreačních objektů a objektů pro společné ubytování se pro tělesně postižené osoby navrhuje vana s mísící baterií na podélné stěně, přičemž vana musí být upravena pro použití mobilního zvedáku.

Do umýváren instalujeme mísící vodovodní baterie pro studenou a teplou vodu, tam kde je zařízení projektováno pro malé děti dbáme na opatření proti možnému opaření dětí.

Umývárny musí být propojeny s prostorem pro osušení, jehož velikost je minimálně 30% celkové plochy umývárny.


Výška horní hrany umyvadla od podlahy
– dospělí: 750 – 850 mm

- tělesně postižení: 800 mm

- děti do 3 let: 400 – 430 mm

- do 6 let: 500 mm


Umyvadlo pro tělesně postižené musí být vybaveno buď pákovým ovládáním vodovodní baterie, nebo automaticky ovládanou vodovodní baterií.


Obrázek 4.1.3 – 1: Umístění umývadel< Obrázek 4.1.3 – 1: Umístění umývadel

Umývací žlaby nebo fontány se navrhují tak, aby na 1 umývací místo připadalo minimálně 600 mm délky umývacího žlabu nebo fontány.

Výška horní hrany umývacího žlabu nebo fontány:
– děti: 600 – 750 mm

- dospělí: 800 – 850 mm


Samostatné sprchy o rozměrech 900 x 900 mm a vstupním prostorem širokým minimálně 600 mm jsou vybaveny mísícími bateriemi pro studenou a teplou vodu. svislá sprchová růžice je ve výši alespoň 2 200 mm, šikmá pak ve výši 1 700 mm od podlahy. Pro aspoň 10% sprchových kabin se doporučují ruční sprchy. Sprchy jsou buď bez předsíňky nebo s předsíňkou a každá má mít samostatnou vpusť, při obtížném technickém řešení se připouští napojení maximálně 2 kabin na společnou, kapacitně odpovídající vpusť.Obrázek 4.1.3 – 2: Návrh sprchových kabin s předsíňkou a bez předsíňky

Obrázek 4.1.3 – 2: Návrh sprchových kabin s předsíňkou a bez předsíňky

a) s předsíňkou

Obrázek 4.1.3 – 2: Návrh sprchových kabin s předsíňkou a bez předsíňky

b) bez předsíňky

Obrázek 4.1.3 – 2: Návrh sprchových kabin s předsíňkou a bez předsíňky

c) Sprchy s umyvadly a předsíňkou

Obrázek 4.1.3 – 2: Návrh sprchových kabin s předsíňkou a bez předsíňky

d) s umyvadly a bez předsíňkyZáchody se navrhují zvlášť pro muže a pro ženy, pouze u dětí předškolního věku a na pracovištích do 5 pracovníků mohou být společné, výjimku tvoří potravinářské prostory. V objektech, kde dochází k prolínání zaměstnanců a veřejnosti, musí být instalovány WC pro zaměstnance a veřejnost zvlášť. Záchody zřizujeme na každém patře, kde se nachází více než 5 stálých pracovníků.

Maximální docházková vzdálenost k WC je:
– občanské budovy: 50 m

- ostatní objekty: 75 m

- pracoviště na volné ploše: 120 m

Výška sedu WC mísy pro dospělé je nejvýše 425 mm, pro děti 300 – 340 mm od podlahy.

Imobilní občané mohou mít 1 WC kabinu maximálně pro 4 podlaží, ale musí mít zajištěnu bezproblémovou přepravu k nim ( výtahy ).

U skupinových záchodů se doporučuje, aby příčky se dveřmi byly aspoň 150 00 od podlahy a maximální výše těchto příček byla 1 950 ( m).


Obrázek 4.1.3 – 3: Minimální půdorysný rozměr WC kabiny Obrázek 4.1.3 – 3: Minimální půdorysný rozměr WC kabiny

Tabulka 4.1.3 – 1: Minimální půdorysný rozměr WC kabiny

WC kabiny

WC mísa

dveře dovnitř

dveře ven

veřejnost:

a) se svrchním oděvem (zavazadly)

1 100 x 1 600

b) bez svrchního oděvu

900 x 1 500 900 x 1 100

neveřejné

800 x 1 400 800 x 1 100

imobilní občané

1 400 x 1 400

Při použití WC kombinovaného nebo s nízko či středně položenou splachovací nádrží se délka kabiny zvětší o 150 mm


Obrázek 4.1.3 – 4: minimální vzdálenosti mezi WC a stěnou chodby a mezi sebou


Obrázek 4.1.3 – 4: minimální vzdálenosti mezi WC a stěnou chodby a mezi sebou Obrázek 4.1.3 – 4: minimální vzdálenosti mezi WC a stěnou chodby a mezi sebou

Pisoáry navrhujeme buď jako samostatná hygienická zařízení nebo společně s WC kabinami. Výška pisoárové mušle – přední horní okraj je 650 mm od podlahy s šíří minimálně 750 mm. Pisoáry musí být na kanalizaci napojeny samostatně.

Před stáním musí být pruh široký aspoň 450 mm z rýhovaných dlaždic se spádem 2 % ke žlábku nebo stání. Kde je instalováno dvě a více pisoárových míst, musí být podlahová vpust.


Obrázek 4.1.3 – 5: Pisoáry


Obrázek 4.1.3 – 5: Pisoáry Obrázek 4.1.3 – 5: Pisoáry

Kabiny pro osobní hygienu jsou přičleněny k ženským záchodům a navrhují se jako samostatná místnost. Vybavení tvoří WC mísa, bidet, nebo bideta popř. umyvadlo, odpadkový koš, věšák a židle.


Záchodová předsíň musí být samostatně větraná, je oddělená pro muže a pro ženy a slouží jako úpravna a umývárna. Vybavení tvoří umývadlo s mísící baterií pro studenou a teplou vodu, sušákem rukou, odkládacími poličkami, věšáky, zrcadlem a odpadkovým košem.


Úklidová místnost obsahuje výlevku se studenou a teplou vodou a skříň pro uskladnění uklízecích a dezinfekčních prostředků.

Obrázek 4.1.3 –6: půdorys WC předsíně Obrázek 4.1.3 –6: půdorys WC předsíně

4.1.4 Rozmístění a volba zařizovacích předmětů v bytech

Obrázek 4.1.4 - 1: Dimenzování koupelen a bytů Obrázek 4.1.4 - 1: Dimenzování koupelen a bytů

Obrázek 4.1.4 – 2: Minimální vzdálenosti mezi zařizovacími předměty Obrázek 4.1.4 – 2: Minimální vzdálenosti mezi zařizovacími předměty

Obrázek 4.1.4 – 3: Příklady manipulačních prostorů před zařizovacími předměty Obrázek 4.1.4 – 3: Příklady  manipulačních prostorů před zařizovacími  předměty

Obrázek 4.1.4 – 4: Minimální výška zařizovacích předmětů Obrázek 4.1.4 – 4: Minimální výška zařizovacích předmětů 


4.2 Umyvadla, vany, sprchovací kabiny, WC, bidety,    dřezy, pračky

4.2.1 Připojování výtokových armatur

 • a) nástěnné armatury

  – do nástěnek

  - do speciálních pásových profilů ( výhoda – předem zaručená správná osová vzdálenost )

  - do bodového připojovacího systému (nový systém od r.1996)

  Obrázek 4.2 – 1: Nástěnka na připojení výtokové armatury Obrázek 4.2 – 1: Nástěnka na připojení výtokové armatury


  Obrázek 4.2 – 2: Bodový systém napojení Obrázek 4.2 – 2: Bodový systém napojení


  1. Větevná soustava se společným připojovacím potrubím.

  2. Větevná soustava s rozdělovači a samostatnými připojovacími potrubími.

  3. Blokové sériové zapojení.

  4. Okruhové sériové zapojení.

 • b) stojánkové výtokové armatury
  – nejčastěji se spojují se zařizovacím předmětem, nebo se fixují    v prostorových rámových konstrukcích u zařizovacích předmětů.    Stojánkové výtokové armatury mohou mít až šest připojovacích    trubek.
 • c) nástěnné výtokové armatury
  – jsou určeny pro zabudování do stěny, též podomítkové.
 • d) ventilové výtokové armatury
  – výtokové ventily nebo směšovací baterie, jež se skládají ze dvou    samostatných ventilů v těle baterie. Hlavními částmi ventilu jsou    vršek a sedlo, na které dosedá kuželka s těsněním, jež reguluje  nebo uzavírá průtok vody.
 • e) jednopákové směšovací baterie
  - mají jeden bateriový uzávěr - kartuš, s jehož pomocí se nastaví požadovaná teplota vody a výtokové množství.
 • f) termostatické směšovací baterie
  - udržují vytékající vodu na nastavené teplotě a jsou velmi náročné na kvalitu a čistotu vody a na nejmenší doporučený provozní přetlak.

Obrázek 4.2 – 3: Ukázky výtokových armatur

1) sprchová hlavice firmy Hansgrohe 1) sprchová hlavice firmy Hansgrohe


2) umyvadlová mísící	baterie AXOR firmy Hansgrohe 2) umyvadlová směšovací baterie AXOR firmy Hansgrohe


3) bezdotyková umyvadlová baterie pro předem smíšenou vodu pro zdravotnictví, firma ORAS 3) bezdotyková umyvadlová baterie pro předem smíšenou vodu pro zdravotnictví, firma ORAS


4) Umyvadlová baterie s ruční	sprchou, firma ORAS 4) Umyvadlová baterie s ruční sprchou, firma ORAS


5) Automatická umyvadlová	baterie pro průtokový ohřívač, firma SANELA 5) Automatická umyvadlová baterie pro průtokový ohřívač, firma SANELA


Vnitřní vodovod by neměl být provozován s přetlakem nad 0,5 MPa, což v praxi znamená, že v rodinných domech nebo v níže situovaných podlažích by se měly používat regulační ventily nastavené na výstupní přetlak nižší než 0,5 MPa.

U společných hygienických zařízení není příliš ekonomické instalovaní samostatných termostatických baterií. Výhodnější je používání centrálních termostatických směšovačů.

Automaticky ovládané armatury pracují na principu infračerveného záření nebo radarových vln.4.2.2 Provzdušňovače a usměrňovače proudu

Úkolem provzdušňovačů proudu vody ( perlátorů ) je přimíchat vzduch do vytékající vody a vytvořit pěnu, která nemá dlouhého trvání. Tato voda se během umývání nerozstřikuje, ale obtéká umývaný povrch. Umývání je příjemnější, ale především dochází u umývající se osoby k pocitu, že se umývá pod silným proudem vody, tím dochází k její úspoře. Při instalaci perlátorů musíme dbát na eliminaci možného vzniku kolonií legionel. Z ohledem na velikost částic je nejnebezpečnější respirabilní podíl aerosolu – částic pod 10 (μm), jež jsou schopny pronikat i do nejspodnějších částí plic. Sprchové hlavice a vodní baterie na teplém rozvodu produkují z 90% právě respirabilní podíl aerosolu, u sprch velikost 1 – 5 μm, u vodovodních baterií 1 – 8 μm. Tomuto nebezpečí zabraňujeme instalací vhodných typů sprchových hlavic, provzdušňovačů a usměrňovačů proudu. V objektech s maximálním rizikem ( ARO, JIP apod.) se doporučuje ještě montáž vhodného filtru s porozitou 0,2 μm.

Obrázek 4.2.2 – 1: Perlátor 3001 ZLATO Obrázek 4.2.2 – 1: Perlátor 3001 ZLATO


4.2.3 Splachovací zařízení

Jde o zařízení sloužící ke splachování záchodů, pisoárů a výlevek. Nikdy nesmí umožnit znečištování vnitřního vodovodu zpětným nasátím vody, viz ČSN EN 1717.

a) nádržkové splachovače

V současnosti jsou nejrozšířenější plastové splachovací nádržky(dříve z litiny, ocelového, smaltovaného plechu apod.). Nejdůležitějším zařízením v nádržce je vypouštěcí zařízení a plovákový ventil
      - s mechanickým uzavíráním
      - s uzavíráním na hydraulickém principu

b) tlakové splachovače – splachují přímo vodou z vodovodního potrubí

Obrázek 4.2.3 – 1: Polohy nádržkových splachovačů Obrázek 4.2.3 – 1: Polohy nádržkových splachovačů


 1. a - vysoko položený

 2. b - středně položený

 3. c - nízko položený

 4. d - spojený se záchodovou mísou

 5. e - ve stěně vytvořené ze stavebnicového instalačního  prefabrikátu


4.2.4 Zápachové uzávěrky

Obrázek 4.2.3 – 2: Zápachová uzávěra Obrázek 4.2.4 – 1: Zápachová uzávěrka


Podle konstrukce a tvaru je rozdělujeme na zápachové uzávěrky lahvové nebo trubkové ve tvaru U.

Obrázek 4.2.4 – 2: Příklady zápachových uzávěrů

sifon vanový s přepadem 	40/50,Plast Brno s.r.o. a) Sifon vanový s přepadem 40/50,Plast Brno s.r.o.


zápachová uzávěra	umyvadlová, Instaplast s.r.o. b) zápachová uzávěrka umyvadlová, Instaplast s.r.o.


zápachová uzávěra	pisoárová, Instaplast s.r.o. c) zápachová uzávěrka pisoárová, Instaplast s.r.o.


zápachové uzávěry	pro pračky nebo myčky, Instaplast s.r.o. d) zápachové uzávěrky pro pračky nebo myčky


4.2.5 Záchodová sestava

Je tvořena záchodovou mísou s příslušenstvím a splachovacím zařízením. V současnosti se též na trhu nabízí sestavy kombinující WC s bidetem, případně přečerpáváním.


Obrázek 4.2.5 – 1: Typy záchodových mís

Sprchovací WC Balena, firma 	Geberit – spojuje v sobě funkce WC a bidetu a) Sprchovací WC Balena, firma Geberit – spojuje v sobě funkce WC a bidetu


Závěsné WC umyvadlo, 	firma Geberit b) Závěsné WC umyvadlo, firma Geberit


WC v kombinaci s odčerpáním,	firma SFA c) WC v kombinaci s odčerpáním, firma SFA


4.2.6 Pisoáry

Slouží k odvedení moči na pánských záchodech. Při jejich návrhu je nutno počítat se silnými korozivními účinky kapalin, což v praxi znamená, že by se pisoáry neměly instalovat v blízkost vytápěcích těles.

 • pisoárové mísy– nejčastěji používané

 • pisoárová stání – v luxusnějších provozech

 • pisoárové stěny – v současnosti se od nich pro jejich nehygieničnost upouští

 • bezvodá „suchá“ pisoárová stání
  – v zemích EU povolena za předpokladu splnění následujících podmínek: musí zachytávat moč a odvádět ji do kanalizace, musí zamezit šíření zápachu z kanalizačního potrubí, musí zamezit odpařování moči ze zápachového uzávěru, světlost odtokového hrdla musí být ve shodě se světlostí kanalizačního odtokového potrubí, musí minimalizovat nárůst a společný účinek bakterií, musí mít certifikát o kvalitě výrobku. Tvorbě zápachu zde zamezuje speciální biologicky odbouratelný dezinfekční prostředek lehčí než moč, který se nalévá do zápachového uzávěru.


Obrázek 4.2.6 – Ukázka pisoáru Obrázek 4.2.6 – Ukázka pisoáru
4.3. úpravy pro zdravotně postižené občany

- Umístění všech prvků ovládaných rukou zejména vypínače, zásuvky, jističe, dveřní kliky, držáky splachovače musí být ve výšce 600 – 1 200 mm.

- Kuchyně musí být vybavena bezbariérovou kuchyňskou linkou, umožňující podjezd vozíku a dosažitelnost všech prvků ( pákové směšovací baterie ), ovládací prvky nelze umisťovat na zadní stěnu linky.

- Vytápění obytných a pobytových místností pro těžce pohybově postižené osoby musí být navrženo o dva stupně vyšší, než stanoví norma pro vytápěné prostory ČSN EN 12 831 ( 06 02 06 ).

- Základní informační zařízení pro orientaci musí být doplněna akustickými, taktilními a optickými prvky, které slouží osobám se smyslovým postižením, musí mít kontrastní dostatečně velké a osvětlené nápisy a jednotné piktogramy.4.3.1 Záchody

 • Dveře do WC kabiny jsou otevírané ven, opatřené zámkem, který se dá v případě nutnosti otevřít zvenčí a z vnitřní strany musí být opatřeny vodorovným madlem.

 • Výška sedátka WC mísy včetně prkénka je 460 - 480 ( mm ) od podlahy.

 • U mísy musí být sklopné opěry pro obě ruce ve výši 780 ( mm ) vzdálené od sebe 600 ( mm ).

 • Obsluha splachování je nejvýše 1 000 ( mm ) nad podlahou , aplikovat reliéfní označení typu instalovaného splachovacího zařízení.

 • V kabině je nutné umyvadlo a věšák na oděvy ve výši 1 200 ( mm ).

 • Umyvadlo musí být vybavenou pákovou směšovací baterií, vedle umyvadla musí být vodorovné madlo umožňující opření, zrcadlo nad umyvadlem musí mít úpravu umožňující jeho naklopení.

 • Pro zvýšený pocit bezpečí imobilních občanů se do kabin instaluje poplašné zařízení, umožňující lidem v případě nouze přivolat si pomoc.

 • Ve WC kabině je instalován odpadkový koš.

 • Potrubí jsou vedena tak, aby nezabírala volný prostor a neznesnadňovala přístup k zařizovacím předmětům ( volný prosto pod umyvadlem ).

 • Instalují se zařizovací předměty vyráběné přímo k tomuto účelu.

 • U novostaveb a přístaveb je nutný minimální rozměr 1 600 x 1 800 ( mm ).

 • Dispozičně se kabina řeší tak, aby proti dveřím uvnitř kabiny byl volný prostor pro umístění vozíku a byl umožněn přístup k záchodové míse z boku.

 • V bytech určených k užívání více než 3 osobám, musí být další kabina WC, rozměrově vyhovující nepostiženým osobách, opatřená dveřmi minimálně 800 ( mm ) šířky.

Obrázek 4.3.1 –1: Ukázka skupinového WC Obrázek 4.3.1 –1: Ukázka skupinového WC


A: integrálně přístupný záchod

B: záchod s omezenou přístupností

C: umyvadla v různých výškách

D: sušáky, ručníky, apod.

E: provozní pásmo pro vypínače, sušáky apod.

F: žádné prahy


Obrázek 4.3.1 – 2: Záchod pro invalidy Obrázek 4.3.1 – 2: Záchod pro invalidy


A: WC mísa

B: zadní opora

C: malé umyvadlo

D: polička

E: sklopné zrcadlo

F: sušák – ručník

G: držák toaletního papíru

H: pevné vodorovné madlo

I: vodorovné sklopné madlo

J: pevné svislé madlo

K: vypínače osvětlení umístěné hned u vstupu

L: poplachový spínač na řetízku

M: věšáky, háčky

N: snadno ovladatelné dveřní kování

O: bez prahu

X: alternativní umístění dveří


Obrázek 4.3.1 – 3: Ukázka WC kabiny pro invalidy, firma Sanitec s.r.o. Obrázek 4.3.1 – 3: Ukázka WC kabiny pro invalidy, firma Sanitec s.r.o.


4.3.2 Koupelna se sprchou a WC

- Koupelny se sprchou jsou velmi vhodné pro lidi s postižením dolních    končetin.

- Ve sprchách musí být sklopné sedátko ve výši 500 ( mm ) nad    podlahou o šířce 400 ( mm ).

- Dveře do koupelen a WC se nesmí otevírat dovnitř, neboť by tím    mohla být v případě nutnosti znesnadněna pomoc.

- Ve většině případů je účelné zvětšení plochy hygienického zařízení  tak, aby bylo možné otočení vozíku.

- U sprchy je nutné ohraničení ploch podlahy v rozměrech 1 400 x   1 400 ( mm ), která je vyspádovaná ke vpusti.


Obrázek 4.3.2 – 1: Sprcha pro invalidy Obrázek 4.3.2 – 1: Sprcha pro invalidy


A: převlékací a pohybový prostor bez překážek

B: sklápěcí sedátko

C: sprchová hlavice o proměnné výšce

D: pevné vodorovné madlo

E: pevné svislé madlo

F: miska na mýdlo a ovládací kohout4.3.3 Vana

- Minimální rozměr koupací vany pro tělesně postižené je 1 500 x 710 ( mm ), v záhlaví vany musí být ploch široká 300 ( mm ).

- Ovládací armatury musí být dobře dosažitelné ( montáž na podélné  straně vany ).

- Madla a případná závěsná zařízení se musí osadit do stabilních   konstrukcí tak, aby spolehlivě přenesla extrémní zatížení.

- Vana, odsunutá na podélné straně o 80 ( mm ) od obložení stěny   s ohledem na osazená madla, musí zároveň umožnit podjezd  mobilního zvedacího zařízení.

- Mezi dnem vany a podlahou musí být mezera nejméně 140 ( mm ), horní hrana vany musí být maximálně 500 ( mm ) nad podlahou.

- Podlaha v místě dráhy mobilního zvedáku musí být hladká a rovná.


Obrázek 4.3.3 –1: Rozměry zařizovacích předmětů pro invalidy, firma Sanitec s.r.o. Obrázek 4.3.3 –1: Rozměry zařizovacích předmětů pro invalidy, firma Sanitec s.r.o.


Shrnutí kapitoly

Tato kapitola byla velmi důležitá z hlediska správného návrhu vybavení hygienických prostorů, zejména pro naše imobilní spoluobčanyVytisknout | Nahoru ↑