Změnit velikost písma


11. bloky

Rychlý náhled

RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY

Práce s bloky - výhody používání bloků.

Vytvoření bloku - postup seskupování objektů do bloků.

Uložení bloku jako souboru.

Vložení bloku do výkresu - vkládání bloku nebo celého výkresu.

Rozložení bloku - rozložení na základní entity.

Cíle kapitoly

CÍLE KAPITOLY

Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY

Čas ke studiu

ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU

Celkový doporučený čas k prostudování je 30 minut.

Klíčová slova

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY

Blok, definovat blok, pišblok, vlož, export.

Průvodce studiem

PRŮVODCE STUDIEM 21

Dalším užitečným nástrojem, který AutoCAD nabízí, je vytváření bloků. Seskupování objektů do bloků vám velice usnadní práci, v případě, že některý objekt používáte v jednom výkrese několikrát. Blok je možné také uložit jako samostatný soubor a pak jej můžete používat i při dalším kreslení v jiných výkresech. Z uložených bloků si můžete vytvořit knihovnu a ušetřit tak čas, který byste věnovali opakovanému kreslení např. sanitárního vybavení (umývadla, pisoáry), zařizovacích předmětů (nábytek, pokojové květiny) a dalších.


Na začátek stránky

 

11.1 Práce s bloky

Blok je skupina entit, jejichž vzájemná poloha je pevně fixována. Tato skupina se navenek projevuje jako jedna entita. Blok je jednoznačně charakterizován jménem a referenčním (vkládacím) bodem (bodem, za který je blok vkládán do výkresu).

Bloky usnadňují proces kreslení. Pomocí bloků můžete například:

Vložením bloku do výkresu vytváříte instanci bloku. Při každém vložení instance bloku přidělujete vloženému bloku měřítko a úhel rotace. Měřítko instance bloku můžete také změnit pomocí různých hodnot ve směru X,Y či Z.


Na začátek stránky

 

11.2 Vytvoření bloku

Objekty můžete seskupovat, a tím vytvořit v aktuálním výkresu definice bloků, nebo můžete blok uložit jako samostatný výkresový soubor. Při definování bloků vybíráte referenční bod, objekty k seskupení a zda chcete zachovat či odstranit objekty nebo je převést na blok v aktuálním výkresu.

Roletové menu Kresli
Obrázek 11-1: Roletové menu Kresli

Postupujte v těchto krocích:

Dialogové okno Definovat blok
Obrázek 11-2: Dialogové okno Definovat blok

Vytvoření bloku (zobrazení pomocí uzlů)
Obrázek 11-3: Vytvoření bloku (zobrazení pomocí uzlů)


Na začátek stránky

 

11.3 Uložení bloku jako souboru na disk

Vytvořený blok je přístupný pouze v aktuálním výkresu. Pokud má být tento blok přístupný obecně ve všech výkresech je nutné ho uložit jako soubor *.dwg na disk. To se provádí příkazem Pišblok (psaným z klávesnice), nebo položkou Export… z roletového menu Soubor.

Postupujte v těchto krocích:

Dialogové okno Zapsat blok
Obrázek 11-4: Dialogové okno Zapsat blok


Na začátek stránky

 

11.4 Vložení bloku do výkresu

Do aktuálního výkresu můžete vkládat bloky nebo celé výkresy pomocí příkazu Vlož. Při vkládání bloku nebo výkresu vyberte bod vložení, měřítko a úhel rotace.

Pokud vkládáte celý výkres do jiného výkresu, AutoCAD zachází s výkresem jako s referencí bloku. Následující vložení odkazují na definice bloku (která obsahuje geometrický popis bloku) s různými pozicemi, měřítkem a nastaveními rotace. Pokud po vložení původní výkres změníte, změny se ve vloženém bloku neprojeví. Pokud ovšem chcete, aby po se změny aktualizovaly i ve vloženém bloku, můžete předefinovat blok opětovným vložením původního výkresu.

Implicitně používá AutoCAD jako referenční bod vložení pro vložené výkresy souřadnice 0,0,0. Referenční bod můžete změnit otevřením původního výkresu a pomocí příkazu Refbod vybrat jiný referenční bod vložení. AutoCAD použije tento nový referenční bod vložení při příštím vložení výkresu.

Roletové menu Vložit
Obrázek 11-5: Roletové menu Vložit

Postupujte v těchto krocích:

Dialogové okno Vložit
Obrázek 11-6: Dialogové okno Vložit


Na začátek stránky

 

11.5 Rozložení bloku

Pomocí příkazu Rozlož nebo zvolením příslušné ikony Rozložit z panelu nástrojů Modifikace rozložíte instanci bloku. Rozložením instance bloku můžete upravit blok nebo přidat či smazat objekty, které jej definují. Rozložit na základní entity (úsečky, oblouky) můžeme stejným způsobem i křivky, kóty nebo šrafy.


Na začátek stránky

 

Shrnutí kapitoly

SHRNUTÍ KAPITOLY

Blok je soubor objektů, které můžete asociovat dohromady tak, aby vytvořily jeden objekt neboli definici bloku. Blok můžete vytvořit či rotovat ve výkresu nebo změnit jeho měřítko. Blok můžete rozložit na komponenty, upravit je a předefinovat definici bloku.

Bloky usnadňují proces kreslení. Pomocí bloků můžete sestavit knihovnu často používaných symbolů a efektivně revidovat výkres vkládáním, přemísťováním a kopírováním bloků. Objekty můžete seskupovat, a tím vytvořit v aktuálním výkresu definice bloků, nebo můžete blok uložit jako samostatný výkresový soubor.

Vytvořený blok je přístupný pouze v aktuálním výkresu. Pokud má být tento blok přístupný obecně ve všech výkresech je nutné ho uložit jako soubor *.dwg na disk.

Do aktuálního výkresu můžete vkládat bloky nebo celé výkresy pomocí příkazu Vlož. Při vkládání bloku nebo výkresu vyberte bod vložení, měřítko a úhel rotace.

Pomocí příkazu Rozlož nebo zvolením příslušné ikony z panelu nástrojů Modifikace rozložíte instanci bloku. Rozložením instance bloku můžete upravit blok nebo přidat či smazat objekty, které jej definují.

 

Průvodce studiem

PRŮVODCE STUDIEM 22

Na konci této kapitoly jsou dva samostatné úkoly, které jsou zaměřeny na problematiku bloků a jeden korespondenční úkol. Korespondenční úkol vypracujte podle zadání do výkresu, se kterým jste pracovali již v předcházejících kapitolách a odešlete tutorovi.

 

Samostatný úkol

SAMOSTATNÝ ÚKOL 32

Nakreslete přesně podle zadání záchodovou mísu, vytvořte blok a uložte jako soubor (viz. obr. 11-7).

Bloky - samostatný úkol
Obrázek 11-7: Bloky - samostatný úkol

 

Samostatný úkol

SAMOSTATNÝ ÚKOL 33

Nakreslete přesně podle zadání umývadlo, vytvořte blok a uložte jako soubor (viz. obr. 11-8).

Bloky - samostatný úkol
Obrázek 11-8: Bloky - samostatný úkol

 

Korespondenční úkol

Korespondenční úkol 1

Do výkresu, který jste kreslili a postupně doplňovali v předchozích kapitolách, vložte blok umývadla a záchodové mísy. Použijte bloky nakreslené v předchozích samostatných úkolech (viz. obr. 11-9).

korespondenční úkol
Obrázek 11-9: Bloky - korespondenční úkol

 

 

 


Na začátek stránky