Práce s výsledky

Vstup do postprocesoru

Práce s postprocesorem se zahájí pomocí Main Menu/ General Postprocessor, nebo příkazem:

		/post1
		

post1
Nabídka postprocesoru

Přehled výsledků

Přehled o dostupných výsledcích je možné získat pomocí Main Menu/ General Postprocessor/ Results Summary nebo příkazem

		set,list
		

set_list
Přehled výsledků

Výběr zatěžovacího stavu

První zatěžovací stav se zvolí pomocí Main Menu/ General Postprocessor/ Read Results/ First Set , další stav pak pomocí Main Menu/ General Postprocessor/ Read Results/ Next Set , poslední stav je možné vybrat pomocí Main Menu/ General Postprocessor/ Read Results/ Last Set .

Totéž je možné vykonat příkazem set, číslo_stavu.

first_set
Výběr zatěžovacího stavu

Výpis výsledků

Výsledky (v místech uzlů) je možné vypisovat pomocí Main Menu/ General Postprocessor/ List Results/ Nodal solution . V zobrazeném dialogovém okně je pak možné vybrat požadovaný typ výsledků. Totéž je možné provést pomocí příkazu prns, typ, položka

plns_dialog
Výběr výsledků pro výpis
prns
Ukázka výpisu výsledků

Vykreslení výsledků

Výběr výsledků pro vykreslení je velice podobný postupu při výpisu.

Provede se pomocí Main Menu/ General Postprocessor/ Plot Results/ Nodal solution . V dialogovém okně se pak zvolí vykreslovaná veličina.

plns_dialog
Výběr výsledků pro vykreslení
plns_u_sum
Příklad vykreslených výsledků - celková posunutí (USUM)

Totéž je možné provést pomocí příkazu plns, typ, položka

Vykreslení výsledků ve formě vektorů

Někdy může být užitečné zobrazení vybraných veličin (např. hlavních napětí) ve vektorové podobě. Toho je možné dosáhnout pomocí Main Menu/ General Postprocessor/ Plot Results/ Vector Plot / Predefined a výpěrem požadované veličiny v dialogovém okně.

plve_dialog
Výběr výsledků pro vektorové zobrazení (vybrána hlavní napětí)
plve
Vektorové zobrazení směrů a velikostí hlavních napětí

Totéž je možné provést příkazem plve, veličina

Výpis reakcí

Pro rychlou kontrolu může být vhodné vypsání spočítaných reakcí. ANSYS vypíše i hodnoty součtu reakcí ve směrech os souřadnicového systému, čehož je možné využít při ,,ruční'' kontrole splnění podmínek rovnováhy. Nejsnáze lze výpis získat pomocí příkazu:

		prrs
		

prrs
Výpis reakcí

Příklad: práce s výsledky

		/post1      !* spuštění postprocesoru
		set,list     !* výpis dostupných výsledků
		set,1      !* první zatěžovací stav
		prrs       !* výpis reakcí
		plns,u,sum    !* vykreslení deformací
		plns,s,x     !* vykreslení normálových napětí (směr x)
		plns,s,y     !* vykreslení normálových napětí (směr y)
		plns,s,xy    !* vykreslení smykových napětí
		plns,s,1     !* vykreslení hlavních tahových napětí
		plns,s,2     !* vykreslení hlavních tlakových napětí
		plve,s      !* vykreslení hlavních napětí ve vektorové podobě
		set,2      !* druhý zatěžovací stav
		prrs       !* výpis reakcí
		plns,u,sum    !* vykreslení deformací
		plns,s,x     !* vykreslení normálových napětí (směr x)
		plns,s,y     !* vykreslení normálových napětí (směr y)
		plns,s,xy    !* vykreslení smykových napětí
		plns,s,1     !* vykreslení hlavních tahových napětí
		plns,s,2     !* vykreslení hlavních tlakových napětí
		plve,s      !* vykreslení hlavních ve vektorové podobě

		
... předchozí | obsah | následující ...