Anglicko-český slovníček

Odkazy na všeobecné slovníky

Následující odkazy vyžadují připojení k Internetu - vedou na volně přístupné on-line slovníky:

Slovníček odborných výrazů

Slovníček obsahuje pouze nejzákladnější výrazy. K vyhledávání je třeba využít funkcí Vašeho WWW prohlížeče (to je to, co máte teď na obrazovce).

Tip: zkuste stisknout současně klávesy ,,Ctrl''a ,,F''. Pravděpodobně se zobrazí dialogové okno pro vyhledávání (uživatelé textových WWW prohlížečů jako lynx nebo links spíše využijí klávesu ,,/'').

Anglický výraz Český překlad
area plocha
beam nosník
box krabice, rámeček - hromadný výběr objektů pomocí myši
boundary condition okrajová podmínka (nejčastěji podpora)
buckling analysis stabilitní analýza
clear vyčistit, odstranit
concrete beton
displacement přetvoření (takto jsou v ANSYSu označeny i deformační okrajové podmínky)
delete smazat
degree of freedom (DOF) stupeň volnosti
eigenvalue vlastní číslo
elastic foundation stiffness (EFS) modul stlačitelnosti podkladu
element, finite element konečný prvek
extrude vytlačení - vytvoření např. objemu pohybem plochy po předepsané dráze nebo vytvoření plochy pohybem linie po předepsané dráze
force síla
general postprocessor obecný postprocesor (modul ANSYSu používaný pro vyhodnocování výsledků statických analýz)
keypoint klíčový bod
line linie, čára
link spojovací prvek, příhradový prut
list výpis, seznam
load zatížení
material model model materiálu (v ANSYSu název dialogu pro zadání vlastností materiálů)
material property vlastnost materiálu
matrix matice
mesh síť konečných prvků
meshing generování sítě konečných prvků
node uzel (konečného prvku)
plate deska
stiffness tuhost
stiffness matrix matice tuhosti
shell skořepina
single výběr jednotlivých objektů
size control řízení velikosti - v ANSYSu funkce pro předepsání velikosti dělení linií, ploch a objemů na konečné prvky
solution řešení (výpočet)
solver řešič
strain deformace (poměrná)
stress napětí
structural strukturní - v ANSYSu zpravidla používáno k označení funkcí a veličin souvisejících s úlohami mechaniky kontinua (statika aj.)
output window výstupní okno (v ANSYSu okno, kde program vypisuje hlášení o veškeré činnosti)
pick vybrat (v systému ANSYS označuje výběr pomocí myši)
plane stress rovinná napjatost (vede k výpočtu napětí)
plane stress with thickness rovinná napjatost s tloušťkou (vede k výpočtu vnitřních sil)
plane strain rovinná deformace
plot, plotting vykreslení, grafický výstup
preferences preference, předvolby
preprocessor preprocesor (část programu pro přípravu vstupních dat)
press tlak, tlakové zatížení, spojité zatížení (liniové, plošné)
principal stress hlavní napětí
reinforced concrete železobeton
real constant reálná konstanta - v ANSYSu hodnota doplňující popis konečného prvku
result výsledek
save uložit
section průřez
thickness tloušťka
tool nástroj
vector vektor
volume objem
Young modulus modul pružnosti (Youngův)

... předchozí | obsah | následující ...