VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
CARBOTECH BOHEMIA s.r.o. OSTRAVA

Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře
The proceedings of the 6th International Seminary

Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století

Reinforcement and sealing of rock and construction at the beginning of 21st century

Ostrava 15.-16.2.2001


Úvodní slovo k semináři

Dnešní, v pořadí již 6. jubilejní seminář s oprávněným přívlastkem mezinárodní, navazuje na naše předchozí setkání, konané vždy začátkem roku, svým zaměřením, věcným a odborným obsahem a více méně i složením jeho účastníků. Tradičně jsme jej opět zaměřili na zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí, s cílem zhodnotit zkušenosti získané v této oblasti v praxi minulého roku u nás i v zahraničí a jako vždy na těchto seminářích informovat o novinkách, které nabízí firma CarboTech Bohemia.

Chtěli bychom ale také, zejména v diskusi, zaměřit jeho pozornost na vývoj této problematiky na počátku 21. století, jak vyplývá z názvu semináře. Jeho pravidelné konání, zájem odborné veřejnosti a firem o jeho téma a skutečnost, že každý rok přinesl zajímavé informace o nových aplikacích, materiálech, zkušenostech i poznatcích svědčí o tom, že původní záměr organizátorů, byl založen na perspektivních a životaschopných základech a odrážel potřeby praxe i výzkumu. Domníváme se, že i tyto semináře, v jejichž obsahu je zřetelně vidět vývoj a jeho tendence v této oblasti (materiálové, technologické, aplikační), přispěly k rozšíření znalostí o vlastnostech i možnostech aplikací především polyuretanových materiálů.

Jsme toho názoru, že i do budoucna hlavním tématem semináře pravděpodobně zůstanou geotechnické konstrukce a procesy obnovování kvality interakcí mezi horninovým prostředím a stavbami a samozřejmě aplikace v důlních podmínkách. V těchto oblastech byl i v uplynulém období realizován největší podíl aplikací materiálů na bázi PUR a dalších zpevňovacích prvků. Nechceme však omezovat informace i o jiných materiálech a technologiích, jak z hlediska vlastností i provenience, jak lze spatřovat i z publikovaných referátů.

V letošním roce jsme se rozhodli, vzhledem k zájmu odborné veřejnosti o publikaci svých zkušeností a novinek, seminář organizovat jako dvoudenní a rozdělit projednávanou problematiku do dvou hlavních oblastí, tedy do oblasti báňských aplikací a oblasti aplikací v pozemním a podzemním stavitelství. Věříme, že toto uspořádání bude lépe odpovídat původním i současným požadavkům účastníků i organizátorů a že vzájemně obohatí obě strany.

Školní rok 2000/2001 je také rokem, ve kterém si připomínáme 45. výročí založení katedry výstavby dolů na VŠB, ze které se postupně transformovala katedra geotechniky a podzemního stavitelství – jeden z organizátorů této konference. Toto výročí nás samozřejmě zavazuje především k pokračování v práci jejich zakladatelů, prof. Moučky, prof. Novotného a prof. Kittricha, které je potřebné při této příležitosti vzpomenout a jejich činnost vysoce ocenit.

            Domníváme se, že tato setkání představitelů praxe, vědy i školství, přispívají k prohloubení vzájemné spolupráce, pochopení i kultivaci vzájemných vztahů v současném, ostrou konkurencí determinovaném prostředí a věříme, že jsou i účinnou příležitostí k obchodním setkáním a jednáním.

            Chtěl bych poděkovat při této jubilejní příležitosti všem účastníkům semináře za jejich zájem a podporu, zejména pak těm, kteří se pravidelně celých 6 let těchto setkání zúčastňovali. Velice děkuji i autorům příspěvků, kteří zpracovali, podle mého názoru, velmi kvalitní referáty. Váš zájem o tuto problematiku nás vždy těšil a jménem všech organizátorů chci vyjádřit přání, aby tyto semináře plnily své poslání i v novém miléniu.

                                                                                                                        Prof. Ing. Josef Aldorf , DrSc.
Úvod

Přednáška 1. Vladimír Krčmář
Přehled o materiálech a službách poskytovaných společností CarboTech-Bohemia pro oblast hornictví
Outlook of materials and services for mining provided by the CarboTech - Bohemia company


Přednáška 2. Wolfgang Cornely
Elastified silicate resins and polyurethane foam resins for the stabilisation of strata - a comparison
Elastické silikátové pryskyřice a polyuretanové pěny pro stabilizaci prostředí - srovnání


Přednáška 3. Tomáš Strakoš, Ctirad Beránek, Alois Květák
Stará důlní díla v ostravsko-karvinském revíru
Old mine works in the coal region of Ostrava - Karviná


Přednáška 4. Witold Stachon
Likwidacja najwiekszego w historii kopalni soli Wieliczka zagrozenia wodnego
Solution of the biggest water inflow in the whole history of a salt mine Wieliczka


Přednáška 5. Henryk Kleta, Franciszek Plewa
Uszczelnie likwidowanego szybu dla ograniczenia wyplywu metanu w swietle badan wybranzch spoiw górniczych
Sealing of an old closed shaft for elimination of methan output by mining techniques


Přednáška 6. Stanislaw Zawada, Jan Zych
Likwidacja wyrobisk górniczych oraz podziemnych pustek naturalnych, zwlaszcza wypelnionych plynnym medium
Closing of mining works and caverns especially when filled by liquid mediums


Přednáška 7. Zbyšek Folwarczný, Jiří Šebesta
Využití nosné a těsnící hmoty Ekoflex pro izolaci větrních zkratů na dole ČSM - závod sever
Utilisation of a supporting and sealing material Ekoflex for insulation of air short - connections at a coal mine ČSA - North


Přednáška 8. Petr Glas, Petr Čada
Zkušenosti s využitím těsnících pěn při dobývání mocných slojí ohrožených zápary na dole Lazy
Experiences with sealing foams when excavating massive seams jeopardised by ignition at the Lazy coal mine


Přednáška 9. Alois Adamus, Dušan Lampart
Matematické modelování ovlivnění propustnosti závalu stěnového porubu inertní pěnou
Mathematical modelling of influence of inert foams to the permeability of buried space


Přednáška 10. Jaromír Ondroušek
Projekt a realizační poznatky pro zajištění jámové výztuže jam Darkov 1 a Darkov 2 při vyrubání sloje č. 31
Design and experiences from shaft supports at the Darkov 1 and Darkov 2 shafts when excavating the seam No. 31


Přednáška 11. Jiří Menšík, Čestmír Fryč
Technické zhodnocení jámy Doubrava III
Technical evaluation of the shaft Doubrava III


Přednáška 12. Piotr Strzalkowski
Forecasting of transient values of rock mass deformations taking into account the assumption of variability of the subsidence speed coefficient over time
Předpověď okamžitých hodnot deformace masivu s ohledem na změnu rychlosti sedání v čase


Přednáška 13. Stanislaw Kowalik
Wykorzystanie sieci neuronowej do okreslania grubosci powloki poslizgowej obudowy wielowarstwowej szybu
Use of neutron network for description of thickness of multilayed sliding shaft supports


Přednáška 14. Henryk Kleta
Ocena statecznosci obudowy szybu w przypadku obnizonej lokalnie wytrzymalosci obudowy
Evaluation of static of a shaft support in case of locally decreased stability


Přednáška 15. Taťána Zamarská, Bohumil Zamarský
Ovlivňování vlastností hornin jako opatření protiotřesového boje
Influence of rock properties in order to control the rock mass movements


Přednáška 16. Richard Šňupárek, Kamil Souček
Zpevňující injektáže v uhelné sloji
Reinforcing grouting in coal seams


Přednáška 17. Ladislav Filip, Rostislav Mikošek
Zkušenosti s vrtací a svorníkovací soupravou ABS-P GOPHER
Experiences with drilling and bolting equipment ABS - P GOPHER


Přednáška 18. Vladislav Obdržálek, Milan Novotný
Novinky ve výrobě injektážních čerpadel a injektážních příslušenství
New developments in manufacture of grouting pumps and grouting facilities


Přednáška 19. Siegfried Genshofer
Tunel Göggelsbuch


Přednáška 20. Jiří Horáček, Jan Bierut
Technologie zpevňování písků při ražbě kanalizačního sběrače v městě Děčíně
Technique of reinforcing of sands at the sewage collector construction in Děčín


Přednáška 21. Jiří Hudek, Radovan Chmelař
Kontrola injekčního zpevňení hornin v nadloží tunelu Mrázovka
Checking of reinforcing grouting quality at the roof rock of the Mrázovka tunnel


Přednáška 22. Zdeňek Motyčka
Poznámky o zpevňování a těsnění hornin při výstavbě tunelů I. (renesance metody zmrazování)
Remarks to reinforcing and sealing of rock when constructing tunnels - I. (rehabilitation of ground freezing)


Přednáška 23. Zdeňek Motyčka
Poznámky o zpevňování a těsnění hornin při výstavbě tunelů II. (uplatnění a kontrola injektáže)
Remarks to reinforcing and sealing of rock when constructing tunnels - II. (use and control of grouting)


Přednáška 24. Richard Šňupárek, Drahomír Janíček
Použití sklolaminátových kotev v podzemním stavitelství
Use of GRP anchors in underground construction


Přednáška 25. Karel Vojtasík, Josef Aldorf, Eva Hrubešová, Hynek Lahuta., Jan Ďurove
Příspěvek k možnostem stabilizace zemin a porušených sklaních hornin ofenzivním zásahem do vývoje napěťo-deformačního stavu pomocí předepínání horninového prostředí kolem výrubu podzemního díla injektážemi a kotvením
Contribution to opportunities of ground stabilisation by means of offensive action to the development of its actual tensile-deformation state using stressed grouting and rock bolting along the excavated workPřednáška 26. Josef Hulla, Peter Slašťan, Juraj Blanár
Problémy hydroizolácií podzemných priestorov a možnosti ich riešenia
Problems of waterproofing of underground space and possibilities of its control


Přednáška 27. Lenka Pikhartová, Jiří Hájovský
Sanace přehrady Mšeno
Sanation of a Mšeno water dam


Přednáška 28. Karel Kubečka, Petr Kubica, Edvard Přeček
Sanace silničních mostů a propustků, zpevňování zděných a betonových konstrukcí a zpevňování podloží injektáží pryskyřicemi
Sanation of road bridges and crossings, reinforcing of bricked as well as concrete constructions and reinforcing of ground by grouted resins


Přednáška 29. Jiří Dvořáček, Robert Winkler
Aplikace injektážních technologií při rekonstrukci rozhledny H. Kudlicha v Úvalně
Application of grouting techniques at the reconstruction of a lookout tower of H. Kudlich in Úvalno


Přednáška 30. Petr Štěpánek
Zpevňování zděných a betonových konstrukcí dodatečným vyztužováním
Reinforcing of bricked as well as concrete constructions by added reinforcement


Přednáška 31. Jaroslav Broul, Jiří Vencl
Využití spirálových kotev a pryskyřic u objektu ČD
Use of auger bolts and resins at railways


Přednáška 32. Jaroslav Hauser
Úprava málo vhodných a nevhodných zemin vápnem v tělese zemních konstrukcí
Adjusting of less stabile and non stabile grounds by means of lime at the ground construction units


Přednáška 33. Radim Čajka
Vliv injektáže podloží na napjatost základových konstrukcí
Influence of foot grouting to the tension of foundations


Přednáška 34. Jiří Adámek, Vlasta Juránková, Ondra Michalko
Sledování kvality těsnících technologií stanovením součinitele propustnosti povrchu sanovaných betonů pro vodu a vzduch
Evaluation of quality of sealing techniques by use of permeability coefficient of the surface of treated concrete for air and water


Závěr

Tuto stránku lze nejlépe prohlížet při rozlišení min. 800x600 prohlížečem Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyšším MSIE a jednotlivé přednášky prohlížečem Adobe Acrobat Reader 4.0 Acrobat Reader 4.0 .
Všechny náměty a připomínky zasílejte prosím na hynek.lahuta@vsb.cz