4. Kreslení oken, dveří a vrat

RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY

 • Zásady kreslení
 • Způsob zobrazení
 • Způsoby kótování

CÍLE KAPITOLY

Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY

 • Budete:
 • umět zakreslovat okna, dveře, vrata
 • kótovat okna, dveře vrata
 • odkazovat okna, dveře, vrata
 • Získáte:
 • schopnost zakreslovat okna, dveře, vrata
 • schopnost kótovat okna, dveře vrata
 • schopnost odkazovat okna, dveře, vrata
 • Budete schopni:
 • zakreslit okna, dveře, vrata do půdorysů, řezů, pohledů
 • kótovat okna, dveře, vrata do půdorysů, řezů, pohledů
 • odkazovat okna, dveře, vrata v půdorysech, řezech, pohledech

ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU

Celkový doporučený čas k prostudování kapitoly je 90 minut.

KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY

Okno, dveře, vrata, kótování, odkaz, specifikace, půdorys, řez, pohled

PRŮVODCE STUDIEM

V této kapitole bude rozebrána látka, která se týká zakreslování oken, dveří a vrat ve výkres stavebních objektů. Naučíte se tyto prvky kótovat, označovat a odkazovat. Budete znát symboly otevírání oken a dveří.

4.1 Zakreslování oken (ČSN 01 3420)

4.1.1 Zakreslování v půdorysu

půdorysu se obrys ostění okenního otvoru zobrazuje v řezu a kreslí se podle obrázku 72a. Obrys parapetu okenního otvoru se zobrazuje v pohledu a kreslí se tlustou plnou čarou

Konstrukce výplně otvoru zobrazená v půdorysu se kreslí schematicky podle obrázku 72 tlustou plnou čarou (konstrukce okna, například jednoduchá, zdvojená, dvojitá se grafiky nerozlišuje).

Obr. 72 Obrázek 72

4.1.2 Zakreslování ve svislém řezu

Ve svislém řezu se obrys překladu okenního otvoru a parapetu zobrazuje v řezu a kreslí se podle kapitoly 2.3. Obrys ostění okenního otvoru se zobrazuje v pohledu a kreslí se tlustou plnou čarou.

Konstrukce výplně otvoru zobrazená ve svislém řezu se kreslí shodně jako v půdorysu.

4.1.3 Další způsoby zakreslování

Tvar průřezu nadokenního překladu lze do půdorysu okenního otvoru vkreslit jako sklopený průřez, orientovaný ve směru pohledu na výkres. Průřez se kreslí podle zásad uvedených v kapitole 2.3., materiály se zpravidla neoznačují. Průřez se zpravidla doplní délkovými, popř. i výškovými kótami podle 1.8.13.

Způsob otevírání okenních křídel zobrazených v pohledu se označuje podle tabulky 10. Křidla otevíratelná ven z místnosti se označí tenkými plnými čarami, křídla otevíratelná dovnitř místnosti se označí tenkými čárkovanými čarami. Hrot značky v podobě písmene „V se orientuje směrem od osy otáčeni křídla.

Tabulka 10 Tabulka 10

4.1.4 Kótování

Okna (jako konstrukce výplně otvorů) se v půdorysu kótují koordinačními rozměry na kótovací čáře, šířka okna se uvádí nad kótovací čáru, výška okna pod kótovací čáru. Výška parapetu od úrovně povrchu podlahy se uvede do okrouhlých závorek za výšku okna viz. obrázek 72a-c.

Pokud jsou v půdorysu výšky oken a výšky parapetů shodné, mohou se místo kótování pod čarou uvést tyto výšky v poznámce na stejném výkresu.

V půdorysu se druh konstrukce okna, úprava parapetů (vnější, vnitřní), popř. i konstrukce překladu označí odkazem dle zásad uvedených v kapitole 1.8.9.

4.2 Zakreslování dveří a vrat (ČSN 01 3420)

4.2.1 Zakreslování v půdorysu

V půdorysu se obrys ostění dveřního a vratového otvoru (dále jen otvoru) zobrazuje v řezu a kreslí se podle kapitoly 2.3. Obrys prahu (pokud vystupuje nad úroveň podlahy) a dorazu dveří u podlahy se zobrazuje v pohledu a kreslí se tlustou plnou čarou.

Konstrukce výplně otvoru zobrazená v půdorysu a způsob otevírání jejich křídel se kreslí podle tabulky 11 tlustou plnou čarou.

4.2.2 Zakreslování ve svislém řezu

Ve svislém řezu se obrys nadpraží otvoru zobrazuje v řezu a kreslí se podle kapitoly 2.3. Obrys ostění otvoru se zobrazuje v pohledu a kreslí se tlustou plnou čarou.

Konstrukce výplně otvoru zobrazená ve svislém řezu se kreslí shodně jako v půdorysu. Poznámka: Práh a křídla dveří se v řezu nekreslí.

4.2.3 Kótování

Rozměry dveří se kótují:

 1. jmenovitými rozměry (obrázek 73a); a
 2. koordinačními rozměry, které se musí doplnit tehdy, budou-li se dveře (zárubně) osazovat do předem připraveného otvoru (obrázek 73b), nebo se budou osazovat současně s jinými předem vyrobenými skladebnými prvky (např. při osazování dveří v zasklené stěně - obrázek 73c).

Obr. 73 Obrázek 73

Tabulka 11 Tabulka 11

Rozměry vrat se kótují koordinačními rozměry na kótovací čáře, kde šířka se uvede nad kótovací čáru a výška pod kótovací čáru. Na osu vrat se mohou doplnit jejich průjezdné (světlé) rozměry, šířka se uvede nad osu vrat a výška pod osu vrat

Poloha dveří a vrat se kótuje v půdorysu délkovými kótami vztaženými:

 1. u dveří k ose dveří (obrázek 73a);
 2. u dveří a vrat k vynášecí kótovací čáře koordinačního rozměru (obrázek 73b, c).

V půdorysu se druh dveří a vrat (dveřní křídla, zárubně, nadsvětlíky, prahy apod.) označí odkaz podle zásad v kapitole 1.8.9.

TEST 4

K otestování Vašich znalostí si můžete stáhnout a spustit test. A to test 5, který je zaměřen na zopakování učiva z předcházejících kapitol.

Vytisknout | Nahoru ↑