Normové požadavky na zakreslování základových konstrukcí

Jako podklad byla použita norma ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (VII/2004), která zakreslování základových konstrukcí upravuje takto:

1. Kreslení plošných základů

Půdorys plošných základů (dále jen základů) se zobrazuje v pohledu shora (hornina ani zásypový a obsypový materiál obklopující základ se nekreslí).

1.1 V půdorysu základu se kreslí:

 1. vnější obrys základu v úrovni základové spáry - velmi tlustou plnou čarou
 2. ostatní hrany základu viditelné v pohledu shora - tlustou plnou
 3. vnější obrys základu v úrovni základové spáry zakrytý jinou konstrukcí (neviditelný v pohledu shora) a změna výškové úrovně základové spáry (spodní úrovně základu) - velmi tlustou čárkovanou čarou
 4. obrysy stavebních konstrukcí pokračujících nad základy - tlustou čerchovanou čarou
 5. podkladní vrstvy a podsypy pod základy - tlustou čárkovanou čarou
 6. prostupy v základech - čárkovanou čarou
 7. sklon šikmých ploch základových spár – šipkami ve směru spádu – tenká plná čára
 8. vztažné přímky modulové sítě – tenká čerchovaná čára na konci ukončená kroužkem, do kterého se vepíše písmenné a číselné označení
 9. u opakujících se stejných základů (např. patek) lze zobrazit jen jeden základ a u ostatních kreslit jen polohové vazby (průsečíky os základů) označené křížky kreslenými velmi tlustou plnou čarou s příslušným odkazem

Základy zakreslování - případ a-b
Základy zakreslování - případ a-b

Základy zakreslování - případ c
Základy zakreslování - případ c

Základy zakreslování - případ i-h
Základy zakreslování - případ i-h

1.2 V půdorysu základu se kótují:

 1. půdorysné rozměry základů a jejich umístění vzhledem ke vztažným přímkám, k vytyčovací síti a ke konstrukcím pokračujícím nad základy - délkovými kótami
 2. úrovně základové spáry, popř. i úrovně horních ploch základu - relativními výškovými kótami

Základy půdorys - výškové kóty
Základy půdorys - výškové kóty

1.3 Ve svislém řezu (průřezu) základem se kreslí:

 1. vnější obrysy konstrukcí zobrazených v řezu
  • tlustou plnou : pokud se plocha řezu graficky označuje – šrafuje)
  • velmi tlustou plnou : pokud se plocha řezu graficky neoznačuje
 2. viditelné obrysy za řezovou rovinou (jen ve svislém řezu) a rozhraní mezi jednotlivými materiály (i ve styku s horninou) - tlustou plnou čarou
 3. obrysy konstrukcí zakrytých (jinou konstrukcí, nebo horninou) - tlustou čárkovanou čarou
 4. prostupy v základech - čárkovanou čarou
 5. označení materiálu základu, horniny (zeminy), zásypového i obsypového materiálu - graficky podle ČSN 01 3406

Základy svislý řez
Základy svislý řez

! U základu tvořených patkami se řezová rovina vede zpravidla mimo základové patky, nebo se použije pro zobrazení patky pohled na základ

1.4 Ve svislém řezu (průřezu) základem se kótují:

 1. jednotlivé části řezu nebo změny výškové úrovně tvaru konstrukce základu – délkovými kótami
 2. úrovně základové spáry i horního líce základu, úrovně podlahy nad základem apod. – relativními výškovými kótami

! U základových konstrukcí lze do půdorysu vkreslit jejich sklopené průřezy

! Namísto podélného svislého řezu základem lze kreslit pohled na základ (základový pas, základovou patku), ve kterém se kreslí:

 1. vnější obrys - tlustou plnou čarou
 2. zakryté obrysy - tlustou čárkovanou čarou
 3. prostupy - čárkovanou čarou
 4. obrysy konstrukcí nad základy - tlustou čerchovanou čarou se dvěma tečkami

Základy svislý řez - pohled na základ
Základy svislý řez - pohled na základ

2. Kreslení montážních kanálů a šachet

Montážní kanály a šachty umístěné v úrovni základů nebo konstrukčně se základy souvisící se v půdorysu zobrazují v řezu myšlenou vodorovnou rovinou (hornina ani zásypový a obsypový materiál obklopující základ se nekreslí). .

2.1 V půdorysu se kreslí:

 1. vnější a vnitřní obrysy stěn kanálu (šachty) zobrazených v řezu i hrany viditelné pod řezovou rovinou (např. změna úrovně dna kanálu) - tlustou plnou čarou
 2. obrysy základu viz. 1.1
 3. rozhraní mezi materiály zobrazenými v řezu - tlustou plnou čarou
 4. označení jednotlivých druhů materiálů konstrukce - graficky podle ČSN 01 3406
 5. hrany konstrukcí nad řezovou rovinou (obrys konstrukcí, popř. krycích desek, poklopů apod.) – tlustou čerchovanou čarou se dvěma tečkami

Šachty a kanály - půdorys a řez
Šachty a kanály - půdorys a řez

2.2 V půdorysu se kótují:

 1. rozměry kanálu (šachty) a jeho umístění ve vztahu k základu - délkovými kótami
 2. vodorovné úrovně dna kanálu (šachty) - relativními výškovými kótami (úroveň hotového povrchu dna kanálu v horní části obdélníku a úroveň spodního líce konstrukce kanálu v dolní části obdélníku)
 3. sklon dna kanálu – šipkou s uvedením sklonu poměrem, procentem nebo ve stupních

2.3 Ve svislém řezu (průřezu) se kreslí:

 1. vnější obrysy konstrukcí zobrazených v řezu – viz. 1.1
 2. rozhraní mezi jednotlivými materiály (i ve styku se zeminou) - tlustou plnou čarou
 3. označení jednotlivých druhů materiálů konstrukce kanálu a zásypových i obsypových materiálů – graficky podle ČSN 01 3406, s případným doplněním odkazů

Šachty a kanály - řez
Šachty a kanály - řez

2.4 Ve svislém řezu (průřezu) se kótují:

 1. jednotlivé úrovně konstrukce zpravidla od úrovně podlahy nad kanálem (šachtou) - délkovými kótami
 2. výškové úrovně vodorovných konstrukcí kanálu (šachty) a jejich vztah ke konstrukci přilehlého základu, např. úroveň základu v základové spáře, dno kanálu, povrch podlahy- relativními výškovými kótami

! U kanálů lze do půdorysu kanálu vkreslit i jejich sklopené průřezy, kreslené podle zásad: Ve sklopených průřezech, vkreslených do základního obrazu, se obrysy konstrukcí zobrazených v řezu i rozhraní různých materiálů kreslí tenkou plnou čarou Jednotlivé druhy materiálů se graficky označí podle ČSN 01 3406

Zadání úkolu:

Vypracujte půdorys, řezy a sklopené řezy zadané základové konstrukce

Vytisknout | Nahoru