Stavební statika
1.ročník bakalářského studia - forma prezenční

  • Podklady pro studium - přednášky

1. téma

Úvod do stavební statiky: charakteristika vědního oboru stavební statika, některé obecné základní pojmy stavební statiky

ke stažení
(4,34 MB)

2. téma

Přímková a rovinná soustava sil: přímková soustava sil, rovinný svazek sil, statický moment síly k bodu a dvojice sil v rovině, obecná rovinná soustava sil, rovinná soustava rovnoběžných sil

ke stažení
(1,42 MB)

příklady

3. téma

Nosné stavební konstrukce: idealizace a klasifikace nosných stavebních konstrukcí, reálné zatížení nosných stavebních konstrukcí, prut, prutová soustava

ke stažení
(10,0 MB)

příklad

4. téma

Výpočet přímého nosníku: výpočet nosníku v osové, příčné, krutové, rovinné a prostorové úloze

ke stažení
(5,18 MB)

5. téma

Lomený a zakřivený nosník: rovinně lomený nosník v rovinné a příčné úloze, prostorově lomený nosník, rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze

ke stažení
(5,17 MB)

příklad 1

příklad 2

6. téma

Rovinné nosníkové soustavy: spojitý nosník s vloženými klouby, trojkloubový rám a oblouk s táhlem i bez

ke stažení
(11,00 MB)

příklad 1

příklad 2

příklad 3

7. téma

Rovinný kloubový příhradový nosník: obecná a zjednodušená styčníková metoda, průsečná metoda, mimostyčné zatížení

ke stažení
(12,9 MB)

příklad

8. téma

Pohyblivé zatížení: úvod, příčinkové čáry na prostém nosníku a konzole, spojitém nosníku s vloženými klouby, pohyblivé vozidlo na prostém nosníku, nepřímé pohyblivé zatížení,zjišťování extrémních účinků pohyblivého vozidla

ke stažení
(2,69 MB)

9. téma

Těžiště: pojem těžiště, těžiště rovinných čar, těžiště jednoduchých rovinných obrazců, těžiště složených rovinných obrazců

ke stažení
(2,55 MB)

příklad

10. téma

Momenty setrvačnosti a deviační momenty: pojem kvadratických momentů rovinných obrazců, centrální kvadratické momenty základních a složených průřezů, kvadratické momenty k pootočeným osám, polární moment setrvačnosti

ke stažení
(2,24 MB)

příklad

11. téma

Prostorová soustava sil: prostorový svazek sil, statický moment síly a dvojice sil v prostoru, obecná prostorová soustava sil, prostorová soustava rovnoběžných sil

ke stažení
(3,55 MB)

příklady

Okruhy problémů k ústní části zkoušky

ke stažení

  • Podklady pro studium - plakáty

 

1. téma

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku v příčné úloze
u nejjednodušších zatěžovacích stavů konzoly a prostého nosníku

ke stažení
(3,62 MB)

2. téma

Spojitý nosník s vloženými klouby (tzv. Gerberův nosník)

ke stažení
(3,37 MB)

3. téma

Rovinný kloubový příhradový nosník

ke stažení
(4,03 MB)

 

  • Doporučená literatura

Jurčíková, Krejsa, Lausová, Michalcová: Stavební statika (vzdělávací pomůcka ke stažení). VŠB-TU Ostrava 2013.
Benda: Stavební statika I.
VŠB-TU Ostrava 2005
ISBN 80-248-0771-8

 
Jurčíková, Krejsa, Lausová, Michalcová:
Stavební statika
(vzdělávací pomůcka
ke stažení).
VŠB-TU Ostrava 2013
 
Kadlčák, Kytýr:
Statika stavebních konstrukcí I.
VUTIUM Brno 1999
ISBN 80-214-1204-6
 

 

  • Návod k úspěšnému absolvování předmětu

  • Choďte poctivě na přednášky a cvičení!

  • Svou přítomnost na přednáškách využijte k aktivnímu studiu formou poslechu a zapisování komentářů k přednášené látce do předem vytištěných přednáškových listů stažených z internetu.

  • Řešené a doporučené příklady z přednášek vyřešte samostatně a konzultujte nejasnosti s přednášejícím na následující přednášce.

  • Na cvičeních se řiďte pokyny cvičícího - svědomitě počítejte požadované příklady a v případě nejasností kontaktujte přednášejícího nebo cvičícího a domluvte si s ním konzultaci (samozřejmě ihned během semestru).

  • Ptejte se na vše, co Vám není jasné!

  • Studujte průběžně během semestru, získejte zápočet v zápočtovém týdnu a na zkoušku přijďte zavčasu a ne až na poslední chvíli!