Spolehlivost a bezpečnost staveb
4. ročník bakalářského studia - forma prezenční

  • Podklady pro studium - přednášky

1. téma

Spolehlivost a bezpečnost staveb: Úvod do předmětu.

ke stažení
(2,42 MB)

2. téma

Pravděpodobnostní vyjádření náhodných veličin: Základní pojmy teorie pravděpodobnosti. Pravděpodobnostní vyjádření náhodné veličiny formou neparametrického (empirického) a parametrického rozdělení pravděpodobnosti. Volba vhodného parametrického rozdělení s využitím koeficientu těsnosti nebo reziduálního (zbytkového) součtu čtverců.

ke stažení
(2,73 MB)

příklad 1.1
(0,1 MB)

příklad 1.2
(0,1 MB)

data
(0,1 MB)

soubor dis
(0,1 MB)

příklad 2
(0,2 MB)

data
(0,1 MB)

příklad 3
(0,4 MB)

3. téma

Simulační metody typu Monte Carlo: Začlenění metody Monte Carlo do přehledu pravděpodobnostních metod, historie metody Monte Carlo, Buffonova jehla, první systematické využití metody Monte Carlo. Zákon velkých čísel, generátory (pseudo)náhodných čísel. Numerické integrování metodou Monte Carlo. Metoda Simulation Based Reliability Assessment (SBRA).

ke stažení
(1,84 MB)

příklad 1
(0,2 MB)

příklad 2
(10,1 MB)

příklad 3
(0,5 MB)

4. téma

Stratifikované a pokročilé simulační metody: Začlenění stratifikovaných a pokročilých simulačních metod do přehledu pravděpodobnostních metod. Metoda Latin Hypercube Sampling – LHS, podstata metody, aplikace metody v programu FREET: zadání náhodných vstupních veličin, zadání statistické závislosti vstupních veličin, výpočet simulací, definice výpočetního modelu, analýza výsledků simulačního výpočtu, ukázky výpočtu. Hlavní rysy ostatních typů simulačních metod. Metoda Importance Sampling.

ke stažení
(1,00 MB)

5. téma

Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet – POPV: Začlenění metody Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu do přehledu pravděpodobnostních metod, podstata metody, základní výpočetní algoritmus, aplikace metody POPV v programovém systému ProbCalc, ukázky výpočtu.

ke stažení
(2,96 MB)

6. téma

Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet – POPV: Optimalizační techniky v metodě POPV, teoretické principy jednotlivých optimalizačních technik, ukázky výpočtu s využitím jednotlivých optimalizačních postupů, doporučené využití optimalizačních technik při pravděpodobnostních výpočtech metodou POPV.

ke stažení
(3,40 MB)

 
  • Podklady pro studium - plakáty

1. téma

Úvod do předmětu Spolehlivost a bezpečnost staveb

ke stažení
(4,25 MB)

 
  • Doporučená literatura

Teplý B., Novák D.: Spolehlivost stavebních konstrukcí
VUT Brno 2004
ISBN 80-214-2577-6

 

Holický M., Marková J.: Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik
ČVUT Praha 2005
ISBN 80-01-03129-2

 
Krejsa M., Konečný P.: Spolehlivost a bezpečnost staveb
VŠB-TU Ostrava, 2011.
  • Doporučené webové stránky