Pružnost a plasticita
2.ročník bakalářského studia - forma prezenční

  • Podklady pro studium - přednášky

1. téma

Úvod: Pružnost a pevnost ve stavebním inženýrství. Začlenění problematiky předmětu do teorie a navrhování inženýrských konstrukcí. Základní pojmy, výchozí předpoklady. Vztahy mezi vnitřními silami a napětími v průřezu.

ke stažení
(10,3 MB)

2. téma

Deformace a posuny v tělese: Fyzikální vztahy mezi napětími a deformacemi, Hookeův zákon, fyzikální konstanty a pracovní diagramy stavebních materiálů. Deformace od změny teploty.

ke stažení
(2,41 MB)

3. téma

Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí: Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů. Zatížení stavebních konstrukcí. Mezní stav použitelnosti. Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti nosných konstrukcí.

ke stažení
(2,61 MB)

4. téma

Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem): Základní vztahy a předpoklady řešení. Napětí a přetvoření osově namáhaného prutu. Úlohy staticky určité a staticky neurčité. Pružno-plastické přetvoření.

ke stažení
(7,16 MB)

příklady

5. téma

Kroucení: Základní principy a vztahy. Smykové napětí a přetvoření. Úlohy staticky určité a staticky neurčité.

ke stažení
(2,00 MB)

6. téma

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb: Základní vztahy a předpoklady řešení. Výpočet normálového napětí. Dimenzování nosníků namáhaných na ohyb. Prostorový ohyb, mimostředný tah a tlak, jádro průřezu. Ohyb nosníků v pružnoplastickém oboru.

ke stažení
(8,34 MB)

7. téma

Smyková napětí v ohýbaných nosnících: Základní vztahy a předpoklady řešení. Výpočet smykového napětí vybraných průřezů. Dimenzování nosníků namáhaných na smyk. Výpočet smykových toků a středu smyku. Složené nosníky.

ke stažení
(5,87 MB)

8. téma

Přetvoření nosníků namáhaných ohybem I.: Základní vztahy a předpoklady řešení. Přetvoření nosníků od nerovnoměrného oteplení. Metoda přímé integrace diferenciální rovnice ohybové čáry. Clebschova metoda.

ke stažení
(1,37 MB)

příklady

9. téma

Přetvoření nosníků namáhaných ohybem II.: Mohrova metoda. Přetvoření nosníků proměnného průřezu. Staticky neurčité případy ohybu. Vliv smyku na přetvoření ohýbaného nosníku.

ke stažení
(2,08 MB)

příklad

10. téma

Úvod do rovinné napjatosti: Složky napětí v šikmém řezu při rovinné napjatosti. Hlavní napětí a největší smykové napětí. Trajektorie hlavního napětí. Kritéria pevnosti a plasticity u rovinné napjatosti.

ke stažení
(1,57 MB)

příklad

11. téma

Stabilita a vzpěrná pevnost prutů: Eulerovo řešení stability přímého pružného prutu. Ztráta stability v pružno-plastickém oboru. Posouzení ocelových konstrukcí na vzpěr.

ke stažení
(1,15 MB)

Okruhy problémů k ústní části zkoušky

ke stažení

 
  • Podklady pro studium - plakáty

1. téma

Úvod do řešení staticky neurčitých úloh

ke stažení
(1,78 MB)

2. téma

Výpočty jednoduchých konstrukcí v plastickém oboru
s uvažováním ideálně pružnoplastického chování materiálu

ke stažení
(1,87 MB)

 
  • Doporučená literatura

Krejsa, Lausová, Michalcová: Pružnost a plasticita.
VŠB-TU Ostrava 2011
 

Benda: Stavební statika I.
VŠB-TU Ostrava 2005
ISBN 80-248-0771-8

 

Šmířák:
Pružnost a plasticita I.

VUT Brno 1999
ISBN 80-7204-468-0

 

Šmířák, Hlavinková:
Pružnost a plasticita I, Příklady
VUT Brno 2000
ISBN 80-214-1623-8