Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí
4. ročník bakalářského studia - forma prezenční

  • Podklady pro studium - přednášky

1. téma

Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí: Úvod do předmětu.

ke stažení
(2,42 MB)

2. téma

Pravděpodobnostní vyjádření náhodných veličin: Základní pojmy teorie pravděpodobnosti. Náhodný jev, pravděpodobnost náhodného jevu. Náhodná veličina. Aproximace omezených rozdělení pravděpodobnosti, histogramy. Náhodná veličina v pravděpodobnostním výpočtu.

ke stažení
(1,28 MB)

příklad 1.1
(0,1 MB)

příklad 1.2
(0,1 MB)

data
(0,1 MB)

soubor dis
(0,1 MB)

3. téma

Metoda Monte Carlo: Začlenění metody Monte Carlo do přehledu pravděpodobnostních metod, historie metody Monte Carlo, Buffonova jehla, první systematické využití metody Monte Carlo. Zákon velkých čísel, generátory (pseudo)náhodných čísel. Numerické integrování metodou Monte Carlo. Názorná ukázka elementárního výpočtu metodou Monte Carlo.

ke stažení
(1,29 MB)

příklad 1
(0,1 MB)

příklad 2
(10,1 MB)
příklad 3
(0,5 MB)

4. téma

Metoda Simulation Based Reliability Assessment (SBRA): Začlenění metody SBRA do přehledu pravděpodobnostních metod, princip simulační metody SBRA, posudek spolehlivosti metodou SBRA (náhodné veličiny, výpočetní model, analýza funkce spolehlivosti), názorné ukázky pravděpodobnostních výpočtů metodou SBRA.

ke stažení
(1,82 MB)

5. téma

Parametrická rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny: Přehled důležitých spojitých rozdělení pravděpodobnosti, normální (Gaussovo) rozdělení pravděpodobnosti, lognormální rozdělení pravděpodobnosti. Programový nástroj HistAn: aproximace parametrického rozdělení pravděpodobnosti useknutým histogramem, tvorba parametrického rozdělení pravděpodobnosti zadáním statistických momentů – parametrů nebo zpracováním naměřených hodnot – prvotních dat. Volba vhodného parametrického rozdělení s využitím koeficientu těsnosti nebo reziduálního (zbytkového) součtu čtverců.

ke stažení
(2,20 MB)

příklad 1
(0,2 MB)

data
(0,1 MB)

příklad 2
(0,3 MB)

6. téma

Stratifikované a pokročilé simulační metody: Začlenění stratifikovaných a pokročilých simulačních metod do přehledu pravděpodobnostních metod. Metoda Latin Hypercube Sampling – LHS, podstata metody, aplikace metody v programu FREET: zadání náhodných vstupních veličin, zadání statistické závislosti vstupních veličin, výpočet simulací, definice výpočetního modelu, analýza výsledků simulačního výpočtu, ukázky výpočtu. Hlavní rysy ostatních typů simulačních metod. Metoda Importance Sampling.

ke stažení
(1,00 MB)

7. téma

Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet – POPV: Začlenění metody Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu do přehledu pravděpodobnostních metod, podstata metody, základní výpočetní algoritmus, aplikace metody POPV v programovém systému ProbCalc, ukázky výpočtu.

ke stažení
(2,97 MB)

8. téma

Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet – POPV: Optimalizační techniky v metodě POPV, teoretické principy jednotlivých optimalizačních technik, ukázky výpočtu s využitím jednotlivých optimalizačních postupů, doporučené využití optimalizačních technik při pravděpodobnostních výpočtech metodou POPV.

ke stažení
(3,40 MB)

9. téma

Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet – POPV: Ukázky aplikačního softwaru, využívajícího metodu POPV: Samostatný systém pro návrh kotevní výztuže důlních děl,
software pro pravděpodobnostní výpočet šíření únavových trhlin.
 

ke stažení
(7,71 MB)

10. téma

Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí: Pravděpodobnostní přístup k posouzení spolehlivosti a bezpečnosti stavebních nosných konstrukcí, výpočet pravděpodobnosti poruchy: účinek zatížení, odolnost konstrukce, výpočetní model, funkce spolehlivosti, pravděpodobnost poruchy, ukazatel spolehlivosti: návrhová pravděpodobnost poruchy,
index spolehlivosti. Návrhová životnost konstrukce.

ke stažení
(1,59 MB)

  • Podklady pro studium - cvičení

    Podklady ke cvičením jsou ke stažení zde.

 
  • Podklady pro studium - plakáty

1.

Spolehlivost a bezpečnost staveb

ke stažení
(4,25 MB)

 
  • Doporučená literatura

Krejsa M., Konečný P.: Spolehlivost a bezpečnost staveb
VŠB-TU Ostrava, 2011.

Teplý B., Novák D.: Spolehlivost stavebních konstrukcí
VUT Brno 2004
ISBN 80-214-2577-6

 

Holický M., Marková J.: Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik
ČVUT Praha 2005
ISBN 80-01-03129-2

 
  • Doporučené webové stránky