ANTICKÉ ŘECKO


 • 11. až 1.stol.př.n.l. - Řecko, pobřeží Malé Asie, ostrovy v Egejském moři
 • 1. PROTOGEOMETRICKÁ doba - 11.-10. stol.př.n.l. (ornamentální styl ve vázovém malířství)
 • 2. GEOMETRICKÁ doba - 9.-8. stol.př.n.l. (ornamentální styl ve vázovém malířství)
 • 3. ARCHAICKÁ doba - 7.-6. stol.př.n.l. (rané období řecké atiky) - městské státy
 • 4. KLASICKÁ doba - 5.-4. stol.př.n.l. (vrcholné období řecké atiky) - demokratický způsob vlády obcí
 • 5. HELÉNISTICKÁ doba- 3.-1. stol.př.n.l. (pozdní období řecké atiky) - vláda Alexander Makedónský (Veliký) v letech 336 až 323 př.n.l., úpadek řecké polis

1 * TEORIE STAVITELSTVÍ

 • Předpokládají se teoretické spisy - nedoloženo
 • Vědecké základy - geometre (Eukleidés), mechanika (Archimédés), filosofie a přídrodověda (Aristotelés)

2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

 • Kánonická estetika (míra, harmonie, eurytmie) - realistická a ideální
 • Požívání kánonu a modulu
 • Půdorys antického chrámu
 • Dokonale propracovaný architrávový systém
 • Dokonale vyjádření působení sil v tvarosloví
 • Sloupové antické řády: dórský, iónský, korintský
  • DÓRSKÝ (mužský) řád – Dvojdílný sloup: kanelovaný dřík, hlavice sestává z krčku, echinu a abaku. Trojdílné kladí: hladký architráv, vlys členěný na triglyfy a metopy, římsa s mutuly
  • IÓNSKÝ (ženský) řád - attickoiónský a asijskoiónský –Trojdílný sloup (někdy nahrazen karyatidou): patka obyčejně ze tří částí, kanelovaný dřík s otupenými hranami, hlavice sestává z echinu, balteu, abaku. a krčku Trojdílné kladí: trojdílný architráv s kymatem, vlys nečleněný, římsa se zubořezem (Dvojdílné kladí: trojdílný architráv s kymatem, římsa se zubořezem)
  • KORINTSKÝ řád – Trojdílný sloup: patka obyčejně ze tří částí, kanelovaný dřík s otupenými hranami, hlavice sestává z komolého kužele s použitím akantových listů ve 2-3 řadách, nárožních akant s volutami a konkávního abaku. Trojdílné kladí: dvoj-trojdílný architráv s římsou, vlys rovný kymovitě vylehčený, silně vyložená římsa se zubořezem
 • Postupně důraz na odlehčení stavby sloupořadím

3 * STAVEBNÍ MATERIÁL

 • HLÍNA – cihly nepálené i pálené.
 • DŘEVO – původně sloupy a stropy i monumentálních staveb, později obklady
 • KÁMEN – od 6.stol.př.n.l. převážil u veřejných staveb na všechny konstrukce
 • TERAKOTA – střešní tašky, dlažby
 • ŠTUK – na omítání dřevěných někdy i kamenných sloupů
 • MRAMOR – v Helénistické době obklady
 • ZLATÝ PLECH – v Helénistické době obklady
 • SKLO – v Helénistické době obklady

4 * KONSTRUKCE

 • SVISLÉ NOSNÉ
  • ZDIVO – cihelné zdivo a kamenné zdivo
   • LOMOVÉ ZDIVO – použití převážně na základy
   • KVÁDROVANÉ ZDIVO – na sucho spojované skobami. Použití převážně na krepidomy
   • ŘÁDKOVÉ ZDIVO – použití u běžných staveb
   • ZDIVO Z JEDNOTNÝCH BLOKŮ – použití u významných staveb
   • ZDIVO Z POLYGONÁLNÍCH BLOKŮ – použití u hradeb
   • ZDIVO SMÍŠENÉ (opus mixtum) – líc z kvádrů, vnitřek z lomového kamene
  • SLOUPY– zpočátku dřevěné oštukované, později kamenné z válcových tamburů. Trojdílnost sloupu - patka, dřík a hlavice s abakem (mimo dórský sloup - bez patky).
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY – málo používáné. Znali přečnělkové klenby (nepravé) i pravé valené
  • STROPY DŘEVĚNÉ - pro běžné stavby
  • STROPY KAMENNÉ - významné stavby - kamenné kazetové stropy (kalymny a strotery)
 • ŠIKMÉ NOSNÉ
  • KROVY – převážně dřevěné s kamennou nebo terakotovou střešní krytinou

5 * DRUHY STAVEB

 • CHRÁM ŘECKÝ – krépidoma (třístupňová podezdívka), vnější sloupořadí, které většinou vytvářelo ochoz (peristylos), uzavřený vnitřní prostor, tvořený předsíní (pronáos), vlastní celou (náos) a popř. i zadní síní (epináos)
  • DĚLENÍ PODLE PŮDORYSU
   • In antis
   • Prostylos
   • Amfiprostylos
   • Peripteros
   • Pseudoperipteros
   • Dipteros
   • Pseudodipteros
   • Monopteros
   • Tholos
  • DĚLENÍ PODLE POČTU SLOUPŮ V PRŮČELÍ
   • Distylos
   • Tetrastylos
   • Pentastylos - vyjímečně
   • Hexastylos
   • Septastylos - vyjímečně
   • Oktastylos
   • Nonastylos - vyjímečně
   • Dekastylos
   • Dodekastylos
 • VEŘEJNÉ BUDOVY – Agora (shromaždiště) a kolem ní: Búleutérion - poradní síň , Prytaneion – shromáždění členů městské rady, Ekklésiastérion - budova pro veřejné shromáždění lidu, Stoa – reprezentační, úřední i obchodní prostor
 • OSTATNÍ VEŘEJNÉ BUDOVY – Oltáře, Pokladnice, Propylaje - monumentální vstup, Divadlo, Ódeion – recitační a hudební produkce, někdy též k soudnímu řízení, Gymnasion – k tělesnému cvičení, Hippodrom – závodiště pro jízdu koňmo a na vozech, Stadio - upravená běžecká dráha (dromos) se stupňovitě stoupajícím hledištěm, Enneakrunos – budova kryjící pramen
 • OBYTNÉ – Dům řecký archaický (bytná místnost pro muže - andron, pro ženy - gynaikonitis a skladištní komory uspořádány kolem vnitřního dvorku - aulé). Klasický dům řecký - rozdělen na dvě části, každá kolem vlastního peristylu, a to na mužskou část - andron, andronitis, užívanou též jako přijímací místnost a část ženskou - gynaikonitis, neoficiální prostor pro rodinný život
 • OPEVNĚNÍ – kamenné hradby kolem měst s cimbuřím a věžemi. Kolem přístavů hráze s řetězy.
 • POHŘEBNÍ ARCHITEKTURA - mohyly, skalní hroby, mauzolea, pomníky
 • INŽENÝRSKÉ STAVBY– Silnice, mosty a kanalizace, majáky

6 * URBANISMUS

 • Kultovním centrem města Akropolis (původně opevněné sídlo panovníka), kulturním a společenským centrem agorá.
 • Šachovnicové uspořádání městských ulic - hippodamický systém

VÝZNAMNÉ STAVBY (některé)

 • Pokladnice atéňanů - dórský řád (Archaická doba) - Delfy
 • Tholos Athény Pronaie cca 4.stol př.n.l.) - Delfy
 • Apolónův chrám - dórský řád (cca 600 let př.n.l.) - Korint
 • Héřin chrám - dórský řád (cca 600 let př.n.l.) - Olympia
 • Diův chrám - dórský řád (cca 470 - 456 let př.n.l.) - Olympia
 • Poseidonův chrám - dórský řád (cca 450 let př.n.l.) - Paestum (Itálie)
 • Chrám Héry I - dórský řád - nonastylos (cca 550 let př.n.l.) - Paestum (Itálie)
 • chrám Parthenón - dórský řád (chrám Athény - Parthenós) (cca 447 - 432 let př.n.l. arch.Iktinos, stav.Kalikrates, soch.Feidias) - Athény
 • Propylaje (472 - 432 let př.n.l., arch.Mnésikles) - Athény
 • Erechteion (chrám Athény Polias a Poseidóna - Erechtea) - iónský řád (421 - 409 př. n. l.) - Athény
 • Chrám Athény-Níké - iónský řád (421 - 415 př. n. l.) - Athény
 • Chrám bohyně Artemis - iónský řád (pol.6. stol. př. n. l. 356 př. n. l. zničen požárem, znovu vystavěn - 55 m × cca 109 m) - Efesos (Turecko)