English  Slovakia  Bulgaria  Romania  Czech
O projekte
Kontakty partnerov
Hadbook – príručka

Učebné materiály pre výučbu kurzu

E-learning

Odkazy   


    O projektu

Transfer vedomostí z oblasti regenerácie brownfieldov – Projekt celoživotného vzdelávania BROWNTRANS


Brownfieldy sú opustené alebo nevyužívané plochy v zastavaných územiach, ktoré si vyžadujú zásahy v takej miere, aby opätovne našli svoje využitie. Riešenie brownfieldov podporuje rast domácej ekonomiky a je potrebné mať dostatočný know-how, ktorý by dodal chýbajúce miestne znalosti a pomohol pri formovaní národnej a miestnej politiky ako aj programových priorít. Cieľom projektu urýchliť získavanie takéhoto know-how a dodať ho tam, kde je najviac potrebný – t.j. miestnym odborníkom z praxe. Zameriava sa na prenos a rozširovanie vedomostí, ktoré boli pôvodne získané partnermi projektu LEPOB – celoživotné vzdelávanie v oblasti brownfieldov č. CZ/04/B/F/PP-168014 a BRIBAST – Brownfieldy v Pobaltských krajinách č. CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005. Rozhodnutie o prenose vedomostí bolo vyvolané na základe hodnotenia dopadov projektu LEPOB na nové členské štáty a potrebu mať takýto typ vzdelávania dostupný v miestnom jazyku.

Projekt sa zameriava na odborníkov z oblasti stavebníctva, developerov, realitných maklérov a technikov, ako aj na osoby pracujúce na miestnych úradoch a ich nadriadených. Počas trvania projektu budú všetky produkty umiestňované na webovú stránku projektu. Široká odborná európska verejnosť sa oboznámi so štruktúrou a dostupnosťou produktov na rôznych konferenciách a stretnutiach.

Cieľom projektu je pripraviť vzdelávacie materiály založené na Príručke Brownfieldov, ktorá bola vytvorené v rámci projektu BRIBAST. Príručka bude aktualizovaná aktuálnymi medzinárodnými trendmi vo využívaní brownfieldov a doplnená o špecifiká Slovenska, Česka, Bulharska a Rumunska. Táto aktualizovaná jednotná anglická verzia bude následne preložená do jazykov partnerov projektu. Tento nový materiál bude dostupný profesným organizáciám k distribúcii ich členom, ako aj k distribúcii zástupcom obcí. Príručka bude taktiež k dispozícii na webovej stránke projektu.

Ďalším cieľom je pripraviť učebný kurz vo forme e-learningu. Pre potreby kurzu budú upravené učebné materiály (snímky prezentácií, manuál), ktoré boli spracované v projekte BRIBAST.

Konzorcium projektu sa skladá z troch vysokých škôl (STU v Bratislave SK, VŠB-TU Ostrava CZ, a TU IASI RO), dvoch neziskových organizácií (IURS v Prahe CZ, Bulgarian Development Agency v Sofii, BG) and 2 profesných komôr zo Slovenska (SKSI a SAS).

Cieľovým výstupom tohto projektu je zvýšenie zručností v oblasti udržateľného rozvoja miest a obcí. To bude dosiahnuté dodaním vedomostí a skúseností z oblasti regenerácie brownfieldov odborníkom z praxe, zástupcom obcí a regiónov, ako aj študentom, ktorý raz môžu zohrať dôležitú úlohu pri regenerácii brownfieldov. Projekt bude vzdelávať miestnych učiteľov schopných vyučovať aspekty tohto multidisciplinárneho predmetu s cieľom podporiť ekonomický, environmentálny a sociálny rozvoj v rôznych odvetviach činnosti v prospech celej spoločnosti.© FAKULTA STAVEBNÍ 2008 • www.fast.vsb.cz

„This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“
„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“
„Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). “
„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. “
„Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene} Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.“

TOPlist