English  Slovakia  Bulgaria  Romania  Czech
O projekte
Kontakty partnerov
Hadbook – príručka

Učebné materiály pre výučbu kurzu

E-learning

Odkazy   


    Partner contacts

logo_stu_02_blk-1-1SPECTRA Centrum excelentnosti, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Slovenská republika
Stredoeurópske výskumné a vzdelávacie centrum - SPECTRA  pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave bolo založené v roku 1998, na základe medzinárodnej spolupráce ako formy interdisciplinárneho výskumu a vzdelávacej jednotky. Centrum rozvíja svoje vlastné výskumné činnosti, založené na interdisciplinárnom výskume problematiky komplexného priestorového rozvoja, s dôrazom na problémy rozvoja štruktúr osídlenia. Výskumné zameranie nie je sústredené len na základný výskum, ale aj na aplikovaný výskum v oblasti metód a nástrojov priestorového plánovania, ďalšieho rozvoja, expertíznych činností a hodnotenia. Zúčastňuje sa na riešení viacerých medzinárodných dvojstranných a mnohostranných výskumných projektoch financovaných EÚ.
Kontaktná osoba: Dagmar Petríková,  email: dagmar_petrikova@stuba.sk 
Adresa:  Slovak University of Technology (STU) in Bratislava, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1, Slovakia

 

vsbzankVŠB -Technická univerzita  Ostrava, Fakulta stavební, Česká republika

VŠB - Technická univerzita  Ostrava– je dynamicky sa rozvíjajúca  inštitúcia s dôležitými aktivitami vo vede a výskume, vrátane spolupráce s priemyslom a podnikateľskou sférou. Fakulta stavební ponúka vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch “Staviteľstvo” a “Architektúra a konštrukcie”.
Fakulta sa podieľa na mnohých výskumných projektoch v problematike regenerácie brownfieldov, ku ktorým patrí veľký počet tém, ktoré sa vzťahujú k regenerácii týchto území. Projekty riešili rôzne problémy – územné, technické, ekonomické, environmentálne a architektonické. Univerzita sa tiež podieľa na príprave študentov, ktorí ovládajú know-how v problematike regenerácie brownfieldov, a to prostredníctvom študijných programov, kurzov a jednotlivých projektov. Fakulta získala ISO 9001:2000 v roku 2005.

Kontaktná osoba:  Barbara Vojvodíková, email: barbara.vojvodikova@vsb.cz
Adresa: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 17. Listopadu 5, Ostrava – Poruba, 708 00, Čská republika

 

Textové pole: IURSIURS, o.s., Institutpro udržitelný rozvoj sídel,  Česká republika
IURS o.s. je pražská neziskové občianske združenie, zaregistrované podľa českého právneho poriadku v registri českého Ministerstva vnútra. IURS sa venuje pokroku pri dosahovaní udržateľného rozvoja sídiel v krajinách strednej a východnej Európy. IURS buduje široké koalície a iniciovalo projekty v záujme obmedzovania rozsídľovania, ktoré umožňujú opätovné využitie predtým urbanizovaného územia (brownfields) a prispieva k nárastu zručností miestnych komunít pri dosahovaní udržateľného mestského rozvoja. Združenie IURS spolupracuje s viacerými medzinárodnými sieťami a výskumnými projektmi, čo umožňuje rozšíriť našu členskú základňu a vybudovať našu organizačnú expertíznu činnosť (www.brownfields.cz). 
Kontaktná osoba:  Jiřina Bergatt Jackson email: jjackson@volny.cz
Adresa: IURS o.s., Intitut pro udržitelný rozvoj sídel., V Babyku 843/4, 193 00 Praha 9 -Horní Počernice, česká republika

 

TUI_Iasi_logo.gif Technická univerzita “Gh. Asachi” v Iaşi (Rumunsko)

Technická univerzita v Iaşi je vysokoškolská inštitúcia, ktorá poskytuje výučbu a vzdelávanie odbornej činnosti vo väčšine profesijných oblastiach. Jej špecialisti, poradenstvo a poradenstvo pre zamestnávateľov, školitelia a výskumníci v oblasti architektúry a urbanizmu, stavebného inžinierstva, technickej kultúry a didaktiky, atď. ju robí partnerom s dôležitými odbornými znalosťami v oblasti odborného vzdelávania. Jej hlavným cieľom je podporovať osobný a profesionálny rozvoj študentov prostredníctvom školení, stáží, opakovacích kurzov a pracovného poradenstva. TUI spolupracuje s miestnymi úradmi, verejnými a súkromnými organizáciami pre plánovanie mestského priestoru, opätovný rozvoj brownfieldov a krajinné navrhovanie. TUI je tiež zapojená do spolupráce so spoločnosťami a odbornými školami na území Moldavska na zlepšenie vedomostí a zručností (dosiahnuť zlepšenie znalostí a zručností) týkajúce sa mestského plánovanie, vývoja a riadenia stavebného inžinierstva a architektúry európskych miest.
Kontaktná osoba: Nicolas Samson , email:centrum_multimedia@yahoo.fr
Adresa: Technical University “Gh. Asachi” of Iaşi ,Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România

 

xx
 Bulharská rozvojová agentúra, Sofia, Bulharsko  

Bulharská rozvojová agentúra (BDA) je nezisková organizácia, pôsobiaca v najnovších členských štátoch Európskej únie, menovite v Bulharsku. Naša organizácia sa zúčastňuje aktivít pre verejné blaho, zameraných na regionálny rozvoj, dosahovanie a implementáciu cieľov EÚ, ako aj na zlepšenie sociálnych podmienok v našej krajine. V priebehu času sme sa úspešne podieľali na mnohých projektoch financovaných Európskou úniou, ako aj na národných projektoch v oblastiach vzdelávania, transferu inovácií, odbornej príprave, disemináciách, partnerstve a iných. K našim skúseným zamestnancom patria výskumní pracovníci, školitelia a učitelia, manažéri a informatici. Naše aktivity sú zamerané predovšetkým na nasledujúce smery, týkajúce sa politiky EÚ:  

  • znalostnú spoločnosť založenú na vedomostiach - modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy v kontexte informačne-orientovanej spoločnosti, založenej na plnej sociálnej začlenenosti, na transfere technológií a noviniek z oblasti vzdelávania podnikania a týmto spôsobom podporuje rozvoj sektoru malých a stredných podnikov (SME) v Bulharsku; na podporu verejno-súkromných partnerstiev a vytvorenie siete kontaktov na výmenu osvedčenej praxe,
  • odborné vzdelávanie a odbornú prípravu - našim cieľom je rozvoj odborného vzdelávania a systému odbornej prípravy, účasťou na rôznych medzinárodných projektoch v rámci týchto odvetvových programov: Comenius (predškolské a školské vzdelávanie), Erasmus (vyššie vzdelávanie, vyššie odborné vzdelávanie a školenie), Leonardo da Vinci (odborné vzdelávanie a školenia okrem vyššej úrovne), Grundtvig (vzdelávanie dospelých), transverzálneho programu (v oblastiach, ktoré sú mimo štyroch predchádzajúcich programov).

V našej práce, sme zameraní na zlepšovanie kvality ďalšieho vzdelávania učiteľov a školiteľov a ich kontinuálny profesijný rozvoj počas ich kariéry.

  • Inovatívne projekty – skvalitnenie systémov vzdelávania cez rozvoj a transfer inovačných politík, ich obsahov, metód a postupov v oblasti odborného vzdelávania a odbornej prípravy.

Kontaktná osoba: Simeon Toptchiyski simeon@bg-da.eu
Adresa:Bulgarian Development Agency, 130 Pirotska str, BG-1309,Sofia,Bulharsko

 

sas_1Spolok architektov Slovenska (SAS)je dobrovoľné, nezávislé spoločenské, kultúrno-umelecké, občianske združenie. Základným cieľom SAS je popularizovať architektúru a šíriť architektonické vzdelávanie a architektonickú osvetu medzi verejnosťou a prispieť k tvorbe súčasnej architektonickej kultúry.  Spolok architektov Slovenska predstavuje dôležitý krok v kultúrnom a spoločenskom živote v oblasti architektúry. Mnohé prezentácie, prednášky, debaty, výstavnícka činnosť a odborno-vzdelávacie aktivity, ako aj zahraničné cesty zabezpečujú dôležité kontakty a informácie potrebné pre prácu architektov. Taktiež vzájomné výmeny informácií a skúseností  predstavujú pridanú hodnotu pre profesijnú komunitu. Od roku 1991 Spolok architektov Slovenska každoročne udeľuje cenu Dušana Jurkoviča  autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku.

 

top_logo2Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je samosprávnou stavovskou organizáciou založenou Zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v znení neskorších predpisov. Členská základňa pozostáva zo autorizovaných stavebných inžinierov dobrovoľných členov zahrňujúcich fyzické a právnické osoby. Vsúlade so slovenským zákonom komora vydáva oprávnenia na autorizáciu a odbornú spôsobilosť, ktoré im umožňuje vykonávať komplexné architektonické a stavebno-inžinierske služby  v oblasti vykonávania predprojektovej a komplexnej projektovej činnosti, architektonických návrhov, spracovania územnoplánovacích podkladov a dokumentácie, projektového manažmentu, poskytovania technického a ekonomického poradenstva, vykonávania autorského dohľadu a vyhotovovania odborných posudkov. Komora vzdeláva aj stavebných manažérov a stavebný dozor a organizuje a vykonáva autorizačné skúšky, skúšky odbornej spôsobilosti, ktorá im umožňuje vykonávať odborné činnosti. Komora spolupracuje s mnohými organizáciami, syndikátmi a združeniami v oblasti stavebníctva. Spolupráca so stavebnými fakultami technických univerzít na Slovensku ja založená na vzájomných dohodách. Komora spolupracuje so slovenskými ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy, najmä v oblasti tvorby právnych predpisov týkajúcich sa stavebníctva. Komora organizuje pre svojich členov odborné podujatia pre autorizovaných stavebných inžinierov v rámci ich celoživotného vzdelávania.

© FAKULTA STAVEBNÍ 2008 • www.fast.vsb.cz

„This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“
„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“
„Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). “
„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. “
„Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene} Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.“

TOPlist