English  Slovakia  Bulgaria  Romania  Czech
O projektu
Kontakty partnerů
Handbook – příručka

Výukové materiály pro učební kurz

Odkazy   


    O projektu

Transfer znalostí v oblasti regenerace brownfieldů – Projekt celoživotního vzdělávání BROWNTRANS


Brownfieldy jsou opuštěné nebo nevyužívané pozemky v městské zástavbě, které si žádají zásah, aby znovu našly své využití. Řešení brownfieldů podporují rostoucí místní ekonomiky a je třeba dostatečné know-how, které by dodalo chybějící znalosti místního prostředí a pomohou formovat vhodné národní a místní politiky a programové priority. Cílem projektu je urychlit získání takového know-how a dodat ho tam, kde to může být nejvíce relevantní – tedy místním odborníkům. Zaměřuje se na předávání a rozšiřování vědomostí, které  byly původně shromážděny partnery projektů LEPOB – Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti brownfieds, č. CZ/04/B/F/PP-168014 a BRIBAST - Brownfieldy v Pobaltských zemích, č. CZ/08 / LLP-LdV/TOI/134005. Rozhodnutí o přenosu znalostí bylo vyvoláno na základě hodnocení dopadu projektu LEPOB na nové členské státy a potřebě mít takovýto typ vzdělávání dostupný v místním jazyce.
Projekt je zaměřen na odborníky v oblasti stavebnictví, developery, realitní kanceláře a techniky, stejně jako osoby pracující na městských úřadech a jejich vedoucí pracovníky. Během trvání projektu budou všechny produkty umístěny na webové stránky projektu. Široká odborná evropská veřejnost získá na různých konferencích a setkáních informace o struktuře produktů a jejich dostupnosti.

Cílem projektu je připravit vzdělávací materiály založené na Příručce Brownfields, která byla vytvořena v rámci projektu BRIBAST. Příručka bude aktualizována o současné mezinárodní trendy v oblasti opětovného využití brownfields doplněné o specifika Slovenska, Bulharska a Rumunska. Tato aktualizovaná obecná anglická verze bude přeložená do cílových jazyků. Tento nový materiál bude k dispozici profesním organizacím k distribuci svým členům, jakož i pro distribuci zástupcům obcí. Příručka bude k dispozici také na webových stránkách projektu.

Dalším cílem je připravit učební kurz ve formě e-learningu. Pro účely tohoto kurzu budou upraveny výukové materiály (slajdy PWP prezentace, manuál), které byly zpracovány v rámci projektu BRIBAST.

Konsorcium projektu se skládá ze tří vysokých škol (STU Bratislava SK, VŠB-TU Ostrava CZ, TU Iasi RO), jedné nevládní organizace (IURS Praha CZ), Bulharské rozvojové agentury v Sofii BG a 2 profesních komor ze Slovenska (SKSI, SAS).

Celkovým výstupem tohoto projektu je zvýšení dovedností v oblasti udržitelného rozvoje měst. Toho bude dosaženo předáním know-how a zkušeností z oblasti regenerace brownfieldů odborníkům, zástupcům obcí a krajů a studentům, kteří snad jednou budou hrát důležitou roli při regeneraci brownfieldů. Projekt bude vzdělávat místní učitele, kteří budou schopni vyučovat aspekty tohoto multidisciplinárního předmětu s cílem podpořit ekonomický, environmentální a sociální rozvoj v různých odvětvích činnosti ve prospěch celé společnosti.© FAKULTA STAVEBNÍ 2008 • www.fast.vsb.cz

„This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“
„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“
„Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). “
„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. “
„Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene} Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.“

TOPlist