English  Slovakia  Bulgaria  Romania  Czech
O projektu
Kontakty partnerů
Handbook – příručka

Výukové materiály pro učební kurz

Odkazy   


    Partner contacts

logo_stu_02_blk-1-1SPECTRA Centrum excelencei, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Slovenská republika
Středoevropské výzkumné a vzdělávací centrum - SPECTRA při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě bylo založeno v roce 1998, na základě mezinárodní spolupráce jako forma interdisciplinárního výzkumu a vzdělávací jednotky. Centrum rozvíjí své vlastní výzkumné činnosti, založené na interdisciplinárním výzkumu problematiky komplexního územního rozvoje, s důrazem na problémy rozvoje struktur osídlení. Výzkumné zaměření není soustředěno jen na základní výzkum, ale i na aplikovaný výzkum v oblasti metod a nástrojů prostorového plánování, dalšího rozvoje, expertizních činností a hodnocení. Účastní se řešení několika mezinárodních dvoustranných a mnohostranných výzkumných projektech financovaných EU.
Kontaktní osoba: Dagmar Petríková,  email: dagmar_petrikova@stuba.sk 
Adresa:  Slovak University of Technology (STU) in Bratislava, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1, Slovakia

 

vsbzankVŠB -Technická univerzita  Ostrava, Fakulta stavební, Česká republika

VŠB - Technická univerzita Ostrava - je dynamicky se rozvíjející instituce s důležitými aktivitami ve vědě a výzkumu, včetně spolupráce s průmyslem a podnikatelskou sférou. Fakultou stavební nabízí vysokoškolské vzdělávání ve studijních programech "Stavební inženýrství" a "Architektura a konstrukce". Fakulta se podílí na mnoha výzkumných projektech v problematice regenerace brownfieldů, ke kterým patří velký počet témat, která se vztahují k regeneraci těchto území. Projekty řešili různé problémy - územní, technické, ekonomické, environmentální a architektonické. Univerzita se také podílí na přípravě studentů, kteří ovládají know-how v problematice regenerace brownfieldů, a to prostřednictvím studijních programů, kurzů a jednotlivých projektů. Fakulta získala ISO 9001:2000 v roce 2005.

Kontaktní osoba:  Barbara Vojvodíková, email: barbara.vojvodikova@vsb.cz
Adresa: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 17. Listopadu 5, Ostrava – Poruba, 708 00, Česká republika

 

Textové pole: IURSIURS, o.s., Institutpro udržitelný rozvoj sídel,  Česká republika
IURS o.s. je pražské neziskové občanské sdružení, zaregistrované podle českého právního řádu. IURS se věnuje pokroku při dosahování udržitelného rozvoje sídel v zemích střední a východní Evropy. IURS buduje široké koalice a iniciovalo projekty v zájmu omezování suburbanizace, které umožňují opětovné využití dříve urbanizovaného území (brownfields) a přispívá k nárůstu dovedností místních komunit při dosahování udržitelného rozvoje měst. Sdružení IURS spolupracuje s několika mezinárodními sítěmi a výzkumnými projekty.(www.brownfields.cz). 
Kontaktní osoba:  Jiřina Bergatt Jackson email: jjackson@volny.cz
Adresa: IURS o.s., Intitut pro udržitelný rozvoj sídel., V Babyku 843/4, 193 00 Praha 9 -Horní Počernice, česká republika

 

TUI_Iasi_logo.gif Technická univerzita “Gh. Asachi” v Iaşi (Rumunsko)

Technická univerzita v Iaşi je vysokoškolská instituce, která poskytuje výuku a vzdělávání odborné činnosti ve většině profesních oblastech. Její specialisté , poradenství a poradenství pro zaměstnavatele, školitelé a výzkumníci v oblasti architektury a urbanismu , stavebního inženýrství , technické kultury a didaktiky, atd. . ji činí partnerem s důležitými odbornými znalostmi v oblasti odborného vzdělávání . Jejím hlavním cílem je podporovat osobní a profesní rozvoj studentů prostřednictvím školení, stáží, opakovacích kurzů a pracovního poradenství. TUI spolupracuje s místními úřady , veřejnými a soukromými organizacemi pro plánování městského prostoru, asanaci brownfieldů a krajinné plánování. TUI je také zapojena do spolupráce se společnostmi a odbornými školami na území Moldavska na zlepšení znalostí a dovedností (dosáhnout zlepšení znalostí a dovedností) týkající se městského plánování, vývoje a řízení stavebního inženýrství a architektury evropských měst.
Kontaktní osoba: Nicolas Samson , email:centrum_multimedia@yahoo.fr
Adresa: Technical University “Gh. Asachi” of Iaşi ,Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România

 

xx
 Bulharská rozvojová agentúra, Sofia, Bulharsko  

  • Bulharská rozvojová agentura ( BDA ) je nezisková organizace, působící v nejnovějších členských státech Evropské unie , jmenovitě v Bulharsku. Organizace se účastní aktivit pro veřejné blaho, zaměřených na regionální rozvoj, dosahování a implementaci cílů EU, jakož i na zlepšení sociálních podmínek v naší zemi . V průběhu času jsme se úspěšně podíleli na mnoha projektech financovaných Evropskou unií , jakož i na národních projektech v oblastech vzdělávání, transferu inovací, odborné přípravě, diseminaci , partnerství a jiných. K našim zkušeným zaměstnancům patří výzkumní pracovníci, školitelé a učitelé, manažeři a informatici. Naše aktivity jsou zaměřeny především na následující směry, týkající se politiky EU :
  • společnost založenou na znalostech - modernizaci vzdělávání a odborné přípravy v kontextu informačně - orientované společnosti, založené na plné sociální začleněnosti, na transferu technologií a novinek z oblasti vzdělávání podnikání a tímto způsobem podporuje rozvoj sektoru malých a středních podniků (SME ) v Bulharsku; na podporu veřejného a soukromého sektoru a vytvoření sítě kontaktů pro výměnu osvědčených postupů,
  • odborné vzdělávání a odbornou přípravu - naším cílem je rozvoj odborného vzdělávání a systému odborné přípravy, účastí na různých mezinárodních projektech v rámci těchto odvětvových programů : Comenius (předškolní a školní vzdělávání), Erasmus (vyšší vzdělávání , vyšší odborné vzdělávání a školení) , Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání a školení kromě vyšší úrovně) , Grundtvig (vzdělávání dospělých) , průřezového programu (v oblastech, které jsou mimo čtyři předchozích programů).

V naší práce , jsme zaměřeni na zlepšování kvality dalšího vzdělávání učitelů a školitelů a jejich kontinuální profesní rozvoj během jejich kariéry.

  • Inovativní projekty - zdokonalení systémů vzdělávání přes rozvoj a transfer inovačních politik , jejich obsahů, metod a postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Kontaktní osoba: Simeon Toptchiyski simeon@bg-da.eu
Adresa:Bulgarian Development Agency, 130 Pirotska str, BG-1309,Sofia,Bulharsko

 

sas_1Spolek architektů Slovenska (SAS) je dobrovolné, nezávislé, společenské, kulturně- umělecké, občanské sdružení. Základním cílem SAS je popularizovat architekturu a šířit architektonické vzdělávání a architektonickou osvětu mezi veřejností a přispět k tvorbě současné architektonické kultury. Spolek architektů Slovenska představuje důležitý krok v kulturním a společenském životě v oblasti architektury. Mnohé prezentace, přednášky, debaty, vystavování a odborně- vzdělávací aktivity, jakož i zahraniční cesty zajišťují důležité kontakty a informace potřebné pro práci architektů. Také vzájemné výměny informací a zkušeností představují přidanou hodnotu pro profesní komunitu. Od roku 1991 Spolek architektů Slovenska každoročně uděluje cenu Dušana Jurkoviče autorovi nebo autorskému kolektivu za realizované architektonické nebo urbanistické dílo, které přispívá ke zvýšení úrovně a prestiže architektonické nebo urbanistické tvorby na Slovensku.

 

top_logo2Slovenská komora stavebních inženýrů (SKSI) je samosprávnou stavovskou organizací založenou Zákonem České národní rady č. . 138/1992 Sb . o autorizovaných architektech a autorizovaných stavebních inženýrech, ve znění pozdějších předpisů. Členská základna sestává z autorizovaných stavebních inženýrů dobrovolných členů zahrnujících fyzické a právnické osoby. V souladu se slovenskými zákonem komora vydává oprávnění k autorizaci a odbornou způsobilost, které jim umožňuje provádět komplexní architektonické a inženýrské služby v oblasti provádění předprojektové a komplexní projektové činnosti, architektonických návrhů, zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentace, projektového managementu, poskytování technického a ekonomického poradenství, provádění autorského dozoru a vyhotovování odborných posudků. Komora vzdělává i stavební manažery a stavební dozor a organizuje a provádí autorizační zkoušky, zkoušky odborné způsobilosti , která jim umožňuje provádět odborné činnosti. Komora spolupracuje s mnoha organizacemi, syndikáty a sdruženími v oblasti stavebnictví. Spolupráce se stavebními fakultami technických univerzit na Slovensku já založena na vzájemných dohodách. Komora spolupracuje se slovenskými ministerstvy a jinými orgány státní správy, zejména v oblasti tvorby právních předpisů týkajících se stavebnictví. Komora organizuje pro své členy odborné akce pro autorizovaných stavebních inženýrů v rámci jejich celoživotního vzdělávání.

© FAKULTA STAVEBNÍ 2008 • www.fast.vsb.cz

„This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“
„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“
„Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). “
„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. “
„Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene} Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.“

TOPlist