English Lithuania Latvia

Ievads projektā

Projekta dalībnieku kontakti

Rokasgrāmata

Mācību materiāli apmācības kursam

Cita radniecīga informācija

Kontakt:
 VŠB -TU Ostrava, FAST
 Ludvíka Podéště
 708 33 Ostrava - Poruba
 Webmaster
   


    Degradētas Teritorijas Baltijas Valstīs – Mūžizglītības Projekts
CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005

VSB – Ostravas Tehniskā Universitāt

 

Logo       Logo


© FAKULTA STAVEBNÍ 2008 • www.fast.vsb.cz

„This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“
„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“
„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiuri, todel Komisija negali buti laikoma atsakinga už bet koki jame pateikiamos informacijos naudojimą.“
„Šis projekts tika finansets ar Eiropas Komisijas atbalstu. Ši publikacija[pazinojums] atspogulo vienigi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildibu par taja ietvertas informacijas jebkuru iespejamo izlietojumu.“