V Ý Z K U M

Katedra architektury Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava se zabývá problematikou česko-polského pohraničí od roku 2009. Tehdy katedra pořádala studentský workshop v Žacléři. Zadáním workshopu, pod vedením architektů Josefa Kiszky, Jana Sedláka, Kamila Zezuly a Kateřiny Riedlové, bylo vypracovat vizi rekultivace a rekonverze bývalého dolu Jan Šverma. Jelikož se Žacléř, ležící na východním okraji Krkonoš, nachází prakticky na česko-polské hranici, byly přirozenou součástí analýz řešeného území i návaznosti na polskou stranu. Studentské týmy vyhodnocovaly různé ekonomické i sociální souvislosti, které potom rozvíjely ve svých pracech.

V roce 2010 se obdobný workshop díky velké pomoci architekta Bohumíra Prokopa a starostky Křinic paní Libuše Rosové konal na Broumovsku, kde řešenou oblastí již nebyl jeden areál, ale celá oblast vesnic kolem Broumova, jejichž pojítkem byl soubor barokních kostelů navržených otcem a synem Dietzenhoferovými. Zde opět studenti zkoumali návaznosti na polskou stranu, které se zde nabízely o to více, že Broumovský výběžek je od zbytku země geograficky odříznut Broumovskými stěnami, zatímco do Polska se otevírá na dvě strany údolím řeky Stěnavy.

Po broumovském workshopu a semestrálních ateliérových projektech, které studenti v návaznosti na workshopy zpracovávají, bylo toto téma hlouběji diskutováno s kolegy na katedře architektury na Politechnice Opolske a z těchto rozhovorů vyplynul společný zájem o řešení problematiky česko-polského pohraničí z architektonicko-urbanistického hlediska a předběžně domluven společný postup.
Workshopu v roce 2011 na Osoblažsku se účastnili čtyři studenti z Opole, kteří vnášeli do prací jednotlivých skupin i pohled z druhé strany hranice.

V letošním roce Katedra architektury získala finanční podporu z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia na spolupráci s Politechnikou Opole. Podpořený projekt se jmenuje „Škola bez hranic: Česko-polské pohraničí očima studentů architektury z Ostravy a Opole“ a jeho cílem je společný výzkum příhraničí v oblasti Hlučínska (Prajzska) a přiléhajících polských gmin.

V rámci tohoto projektu byl na podzim 2012 uspořádán společný seminář studentů, pedagogů a expertů a následný studentský workshop v Opavě, na němž byli zastoupeni studenti i pedagogové obou spolupracujících kateder. Výsledky workshopu, které jsou ve formě prezentací k vidění na webu projektu www.silesianborder.eu, budou dále rozvíjeny formou studentských ateliérových prací v letním semestru 2013 v Ostravě i v Opoli.

Zadání budou různá – od větších urbanistických úloh, až po projekty konkrétních budov na konkrétních pozemcích. Výsledky workshopu, navazujících studentských praktických úloh a teoretických prací pedagogů z obou univerzit, budou vyhodnoceny na mezinárodní konferenci v Ostravě, prezentovány formou výstav v Česku i Polsku a publikovány v souhrnné publikaci.

Publikace (jejíž elektronická verze bude volně k dispozici na webu), i ostatní výstupy z projektu, se mohou stát podnětem pro tvůrce územních plánů, strategických plánů nebo ukázat obcím na obou stranách hranic možnosti či limity jejich dalšího rozvoje. Avšak základním aspektem snažení je zacílit pozornost na otázky, které v běžném plánovacím procesu jsou stále mimo zájem respektive není na ně čas a prostor. Společenské, kulturní a sociální dějinné pozadí, historický vývoj v prostoru fluktuujících hranic politických, jazykových, kulturních i hospodářských, zásadním způsobem ovlivňují stav a současné charakteristiky v území a bez jejich pochopení a respektování nemůžeme porozumět probíhajícím procesům, obrazu místa, stavu komunity a vyvodit rozumné závěry pro eliminaci defektů a zamezení dalším degradujícím tendencím na jedné straně a na druhé pro podporu potenciálu neviditelného pohledům zaměřeným striktně na řešení akutních aktuálních problémů. Témata workshopu sledovala tyto základní problémové okruhy a problematiku samotného fenoménu hranic obecně i konkrétně a možného dopadu pozitivního i negativního postupného zániku hranic v Evropě na slezské pohraničí a jeho kulturní identitu.

Kolegové v Opoli recipročně zpracovali obdobný projekt, který podpořil Euroregion Pradziad a na jaře 2013 plánují společný workshop v Prudniku, kde se bude zpracovávat oblast styku okresů Bruntál/Prudnik.

Workshop Osoblažsko 2011

Workshop Broumovsko 2010[hlavní stránka]