O   P R O J E K T U

"Škola bez hranic: Česko-polské pohraničí očima studentů architektury z Ostravy a Opole"

CZ.3.22/3.3.04/12.03307

Spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika

Správce fondu mikroprojektů v ČR

Euroregion Silesia-CZ

Žadatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Katedra architektury (226), Fakulta stavební

Partner

Politechnika Opolska
Katedra Budownictwa i Architektury, Wydział Budownictwa

1. Zdůvodnění a popis realizace projektu/ Uzasadnienie oraz opis projektu

Katedra architektury provádí již od roku 2009, ve spolupráci s Politechnikou v Opoli, výzkum česko-polského pohraničí. Ten probíhá formou společných studentských workshopů, na jejichž výsledky dále navazují semestrální ateliérové práce z oblasti architektury i urbanismu (viz. příloha). V minulosti proběhly již workshopy v Žacléři, Broumově a Osoblaze a partnerská škola v Opoli aktuálně získala prostředky z Euroregionu Praděd na výzkum oblasti Jeseníků. Naší snahou je postupně zmapovat celou česko-polskou hranici z pohledu architektury, urbanismu a územního plánování.

Předmětem tohoto projektu je oblast vymezená na české straně řekou Opavou od Opavy po Ostravu a na polské straně přibližně gminami Kietrz a Krzanowice. Přesné vymezení vyplyne z analýz během realizace. Projekt začne úvodním, dvoudenním seminářem, po kterém by měla následovat inspirační a naučná expedice do oblasti s obdobnou historií, jako řešené území (konkrétně do Valticka a Vitorazska) a potom studentský workshop. Na workshopu budou studenti pracovat v několika smíšených česko-polských týmech, pod vedením pedagogů z Opole i z Ostravy. Výstupem práce každé skupiny bude: analýza území, jeho syntéza a návrh vyjádřený mapou, prezentací a posterem - tyto výstupy by měly ukázat historický, kulturní, přírodní a hospodářský potenciál území a navrhnout jeho využití. Z workshopu potom vyplynou dílčí úkoly, které budou prověřeny studenty v jejich ateliérových projektech z architektury, urbanismu a krajinného plánování. Výsledky prací studentů budou prezentovány na konferenci, kde se svými příspěvky vystoupí i vědeckopedagogičtí pracovníci z VŠB i z Opole a další odborníci z oblasti sociologie, historie, urbanismu, ekonomie a z místních samospráv.

Z příspěvků konference vznikne vědecká publikace, která může posloužit jednotlivým obcím v regionu jako vodítko pro jejich další rozvoj.

2. Cíle projektu/Cele projektu

Projekt má několik cílů a cílových skupin.

Prvním cílem je zmapování řešeného území, jeho potenciálů a možností rozvoje infrastruktury, hospodářství či turistiky a naopak jeho problémů a potřebnosti ochrany a zachování přírodních i kulturních hodnot. Tyto poznatky mohou být podkladem pro zpracovatele lokálních i regionálních územních plánů, pro samosprávy obcí ležících v řešeném území i pro různá občanská sdružení a organizace či firmy, které tu působí.

Dalším cílem je vzdělávací efekt pro studenty architektury z Ostravy i Opole, kteří budou mít možnost pracovat na reálných zadáních, v důkladně analyzovaném území a zároveň získat zkušenosti z mezinárodní spolupráce.

Důležitým efektem celého projektu je i vzájemná kooperace českých a polských vědecko-pedagogických pracovníků, která přispěje jejich odbornému růstu a zvýší kvalitu obou zúčastněných vědeckých pracovišť.

3. Cílové skupiny projektu/Grupy docelowe projektu

Cílovými skupinami tedy jsou:

- obce, ležící v řešeném území (myšleno jak obecní samosprávy, tak občané či jejich různé iniciativy), které získají různé pohledy na možnosti svého rozvoje, prověřené studentskými pracemi vzniklými pod vedením zkušených odborníků. Obce budou mít možnost získat publikaci s výsledky výzkumu, účastnit se konference i uspořádat na své půdě výstavu studentských prací včetně prezentace pro veřejnost.

- studenti katedry architektury Vysoké školy báňské v Ostravě a Politechniky Opolske, pro které bude přínosná jak mezinárodní spolupráce, tak zejména možnost podílet se během workshopu i během semestru na výzkumném úkolu v území se zajímavým historickým vývojem, rozprostírajícím se ve dvou různých státech

- pracovníci obou zúčastněných škol, kteří si navzálem vymění poznatky a zkušenosti v pedagogické i vědecké oblasti

4. Popis aktivit projektu/Opis działań projektu

Web
Budou založeny webové stránky informující o projektu.

Seminář
Na začátku realizace projektu proběhne dvoudenní setkání, kterého se zúčastní pedagogové z ČR i PL, vybraní studenti, přizvaní externí odborníci (sociologie, demografie, historie, ekonomie) a zájemci z místních samospráv ze zkoumaného území - výměna názorů na problematiku a koordinace aktivit.

Inventarizace
Účastníci projektu provedou sběr vstupních dat pro analýzu území (mapové podklady, fotodokumentace, územně-analytické podklady a další informace o historii, demografii, kultuře, přírodních podmínkách, infrastruktuře...)

Expedice
Nezbytnou součástí vzdělání a práce architekta jsou poznávací cesty. Proto i v rámci projektu bude uskutečněna inspirační a vzdělávací expedice do oblasti s obdobným kulturně-historickým vývojem, jaký prodělalo řešené území (Prajzká). V našem případě jsou to Valticko a Vitorazsko v oblasti česko-rakouského příhraničí, kam bude směřována třídenní poznávací cesta pro účastníky projektu

Workshop
Třídenní studentský workshop pro studenty z Ostravy a Opole. Před workshopem budou studentům přiděleny konkrétní úkoly pro zajištění workshopu (referáty, příprava a tisk mapových podkladů, výroba fyzických a digitálních modelů,...) Na workshopu pak budou rozděleni do smíšených ČR+PL týmů, které zpracují výše popsané výstupy (prezentace, postery,...). Grafické výstupy budou dopracovány po workshopu pro výstavy a publikace.

Studie urbánních fragmentů
Výsledky workshopu studenti podrobně rozpracují ve svých ateliérových projektech.

Konference o ČR/PL příhraničí
Příspěvky studentů, pedagogů, externistů.

Výstavy
Výstava vzniklých prací v Ostravě i Opoli.

Publikace
Vědecká publikace s výsledky výzkumu + elektronická verze ke stažení na webu.


[hlavní stránka]