O   P R O J E K T U

"Szkola bez granic: pogranicze Polsko-Czeskie oczyma przyszłych architektów z Ostrawy i Opola"

CZ.3.22/3.3.04/12.03307

Dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Zarządzający funduszem Mikroprojektów w ČR

Euroregion Silesia-CZ

Wnioskodawca

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Katedra architektury (226), Fakulta stavební

Partner

Politechnika Opolska
Katedra Budownictwa i Architektury, Wydział Budownictwa

Działania w ramach mikroprojektu:

Na problematykę planowania przestrzennego i formowania przestrzeni i struktury urbanistycznej wzdłuż granicy Polsko – Czeskiej mają administracje krajów i samorzady przygranicznych gmin różne poglądy pomimo tego, że jest mnóstwo punktów stycznych a problematyka podobna. Do tego dohodzi historyczne, kulturowe i socjologiczne tło w standardowych opracowaniach planistycznych wcale lub powierzchownie reflektowane. Definiowanie defektów i premis mających zabezpieczyć właściwy regionalny charakterystyczny obraz odzwierciedlający korzenie i tradycję wielkimi migracjami dewastowanego obszaru socjokulturowego jest podstawowym celem opracowania wraz ze specyfikacją wysiłków potrzebnych do koordynacji dzialań w politycznie podzielonych historycznie organicznych socjologicznych mikroregionach pogranicza.
Realizacja projektu ma za cel przedstawic spójna wizje Polsko – Czeskiego pogranicza przez wspólne dzialania studentów i pedagogów Politachniki Opolskiej oraz VŠB TU v Ostrawie.

W kolejności chronologicznej działania projektowe zostaną zgrupowane w cztery główne etapy:

ETAP 1

- Blog / Założenie i opracowanie merytoryczno - graficzne strony projektowej (blogu) opisującego i dokumentującego poszczególne działania projektowe

- Inwentaryzacja / Zgromadzenie materiałów wyjściowych do projektu: mapy cyfrowe obszaru, zdjęcia satelitarne, zdjęcia wybranych lokalizacji, informacje historyczne, socjologiczne, ekonomiczne, geograficzne.

- Ekspedycja / wyjazd studialny studentów i ekspertów mający na celu zapoznanie sie z porównywalnymi regionami „starej Europy” (pogranicza Austrii)

ETAP 2

- Seminarium - spotkanie eksperckie. Celem spotkania będzie dokładne zdefiniowanie problemu projektowego oraz podsumowanie i dyskusja nad wynikami polsko - czeskich studenckich warsztatów projektowych, które zostaną zorganizowane jako element działań przygotowawczych poprzedzających projekt

- Workshop Organizacja polsko-czeskich studenckich warsztatów projektowych
Rozpoznanie analityczne obszaru pod kątem jego uwarunkowań geograficznych, historycznych, społecznych, gospodarczych opracowane przez uczestników warsztatów pod opieką merytoryczną ekspertów
Opracowanie materiałów wejściowych do polsko -czeskich studenckich warsztatów, zdefiniowanie celów warsztatów
Organizacja techniczna warsztatów i prezentacji warsztatowych (spotkania, uczestnicy prezentacji, miejsca pracy, noclegi, etc.)
Wyjazd studialny studentów i ekspertów mający na celu konfrontację zgromadzonego materiału ze stanem istniejącym
Warsztaty, koncepcyjne i konceptualne opracowania z akcentem na ujęcie podstawowych problemów regionu
Finalna prezentacja wyników warsztatów z udziałem studentów, ekspertów i zaproszonych gości

ETAP 3

- Studie - prace studenckie w przebiegu semestru pogłębiające problematykę warsztatów.

ETAP 4

- Konferencja / Przygotowanie i organizacja międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej problematyki rozwoju regionów transgranicznych w Europie

- Wystawa / Merytoryczne i graficzne podsumowanie i opracowanie wyników warsztatów studenckich. W ramach podsumowanie przygotowana zostanie wystawa prezentująca projekty oraz zdjęcia i filmy powstałe podczas prac i bedzie zaprezentowana na uczelniach w Ostrawie i Opolu oraz gminach dotkniętych opracowaniami będą li zainteresowane.

- Publikacja / Opracowanie publikacji podsumowującej prace projektowe i zawierającej teksty konferencyjne

Grupy docelowe, cele mikroprojektu (wskaźniki):

Grupą docelową są studenci i katedra naukowa dwóch wiodących ośrodków akademickich, którzy szybko nawiązują kontakty, co będzie miało pozytywne przełożenie na utrzymanie istniejących inicjatyw społecznych. Do podtrzymywania kontaktów założona zostanie strona internetowa mająca postać blogu edytowanego przez zaangażowane w prace projektowe osoby , jako dialog pomiędzy lokalna społecznością a realizującymi projekt. Projekt ma szeroki wymiar- stworzenie przede wszystkim socjokulturowych wytycznych do wieloaspektowej koncepcji rozwojowej obszaru przygranicza Polsko-Czeskiego, którego wynik będzie stanowił podstawę do dalszych działań planistycznych dla biur projektowych i urzędów po obu stronach granicy. Studenci i kadra naukowo dydaktyczna zaangażowana w projekt pogłębi współpracę pomiędzy lokalnymi społecznościami, organizacjami pozarządowymi oraz rozwinie współprace pomiędzy uczelniami z obu krajów.

Wskaźniki:

- Ilość konferencji/seminariów/warsztatów … 3 (Konferencja (1), Seminarium (1), warsztaty (1))
- Ilość imprez kulturalnych/sportowych/edukacyjnych … 1 (Ekspedycja - pogranicza Austrii)
- Ilość działań marketingowych/promocyjnych … 4 (Web (1), Wystawa (3))
- Ilość opracowań/strategii/planów/dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia … 15 (studentské urbanistické studie a projekty prezentovány na posterech B1/studenckie studium projektowe prezentowane na planszach B1)
- Ilość uczestniczących instytucji … 2 (VŠB-TU Ostrava, Politechnika Opolska)
- Ilość osób uczestniczących … 178 (78 PL, 100 CZ)
- Ilość wydanych materiałów w formie drukowanej/elektronicznej … 301 (drukowanej 200 ks, elektronicznej 1 ks + 100 CD)

Wpływ transgraniczny przedmiotowego projektu jest związany z:

1. Próbą zdefiniowania i zaproponowania rozwiązań złożonych problemów przestrzennych, społecznych i gospodarczych obszaru przygranicza Polsko - Czeskiego. Podjęta zostanie próba nowego, świeżego spojrzenia analityczno - projektowego na obszar przygranicza położony na obszarze Euroregionu Silesia.

2. Rozwijaniem współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Polską i Czeską uczelnią wyższą

3. Rozwijaniem kontaktów pomiędzy Polskimi i Czeskimi studentami, organami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi społecznościami.

Dzialalność polskiego partnera:

nauczyciele i Studenci Politechniki Opolskiej wezmą udział we wszystkich etapach projektu od wstętpnego seminarium do publikacji i wystaw kończących projekt ( wystawa w Opolu)

[CZ]